โครงสร้างหน่วยงานโรงพยาบาลพานทอง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพานทอง

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

กลุ่มงานทันตกรรม

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

กลุ่มงานการแพทย์

กลุ่มงานโภชนศาสตร์

กลุ่มงานรังสีวิทยา

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 
VALID CSS   |   VALID XHTML