รายงานและสถิติ

ผู้อำนวยการ รพ.พานทอง

นพ.วิศิษฎ์ ผลสวัสดิ์

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

คลินิคมิตรวัยรุ่น

คลินิกมิตรวัยรุ่นและเยาวชน

Youth Friendly Health Services Clinic

โรงพยาบาลพานทอง

 

คลินิกให้บริการปรึกษาสำหรับเยาวชนอายุระหว่าง 10 – 24 ปี ให้บริการปรึกษาในเรื่อง

เอดส์ เพศศึกษา อนามัยเจริญพันธุ์ และปัญหาสุขภาพจิต เพื่อให้เยาวชนได้เข้าใจถึงปัญหา

และ มีทางออกในการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง เหมาะสม

 

มาตราฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น

องค์ประกอบ 4 ด้าน

1.  การบริหารจัดการ

2.  การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย การสร้างความต้องการในการใช้บริการ

3.  บริการที่ครอบคุลุมความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

4.  ระบบบริการที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตร

- ระบบบริการ

- สถานที่ให้บริการ

- บุคลากรที่ให้บริการ

 
VALID CSS   |   VALID XHTML