รายงานและสถิติ

ผู้อำนวยการ รพ.พานทอง

นพ.วิศิษฎ์ ผลสวัสดิ์

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

      โรงพยาบาลพานทอง ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2512 โดยคุณป้าวณี ยงศิริ มีจิตศรัทธา

  บริจาคที่ดินจำนวน 5 ไร่ และคุณลุงสว่าง คุณจักร มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดินอีก 5 ไร่

  รวมเป็น 10 ไร่ ในเขตหมู่ที่ 8 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

  เพื่อก่อสร้างสถานีอนามัยหนึ่งชั้น ของอำเภอพานทอง ขึ้นตามความประสงค์

  ของชาวบ้านและผู้ใหญ่บ้าน และมีการยกระดับขึ้นเป็นโรงพยาบาลชุมชน

  และพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยงบประมาณส่วนใหญ่ได้จากการศรัทธา

  บริจาคของประชาชน จนปัจจุบันโรงพยาบาลพานทองมีพื้นที่(ที่ราชพัสดุ)ใช้อยู่

  จำนวน 26 ไร่ 3 งาน 49 ตาราวา รายละเอียดพอสังเขปดังนี้

 

     พ.ศ.2514 มีแพทย์มาประจำเป็นครั้งแรก

     พ.ศ.2516 ปรับเป็นศูนย์การแพทย์และอนามัยและก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในขนาด 20 เตียง

                   จำนวน1 หลัง และให้บริการผู้ป่วยพักค้างครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2517

     พ.ศ.2520 ยกระดับจากศูนย์การแพทย์และอนามัยขึ้นเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 10 เตียง

                   และก่อสร้างอาคารตึกคลอดไว้บริการคลอดให้สำหรับหญิงตั้งครรภ์

     พ.ศ.2528 ยกระดับจากโรงพยาบาลชุมชน 10 เตียง ขึ้นเป็นโรงพยาบาลชุมชน 30 เตียง

     พ.ศ.2533 ยกระดับจากโรงพยาบาลชุมชน 30 เตียง ขึ้นเป็นโรงพยาบาลชุมชน 60 เตียง

     พ.ศ.2537 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารอาพาธสงฆ์2ชั้น

                   ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2535 ได้รับงบประมาณบริจาคจากคณะสงฆ์อำเภอพานทอง

                   โดยมีสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(ฟื้น ชุตินธโร) กรรมการมหาเถรสมาคม

                   เจ้าคณะใหญ่หนกลางและเจ้าอาวาสวัดสามพระยากรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธี

     พ.ศ.2543 ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2000 ครั้งที่1

     พ.ศ.2547 ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2000 ครั้งที่2

     พ.ศ.2547 สมุห์ทิม นางบุญธรรม คงเมฆ บริจาคเงินก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในพิเศษ 1 หลัง

     พ.ศ.2548 เดือนมีนาคม ได้ผ่านการประเมินคุณภาพบริการตามมาตรฐาน HA บันใดขั้นที่ 1

     พ.ศ.2551 เดือนมีนาคม ได้ผ่านการประเมินคุณภาพบริการตามมาตรฐาน HA บันใดขั้นที่ 2

     พ.ศ.2554 ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการก่อสร้างอาคาร 6 ชั้น โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก

                    สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี,เงินบริจาค

                   จากประชาชนและเงินบำรุงโรงพยาบาลสมทบ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 66,000,000 บาท

                   (หกสิบหกล้านบาทถ้วน) ก่อสร้างแล้วเสร็จ เดือนสิงหาคม พ.ศ.2557

     พ.ศ.2559 รับงบประมาณ(งบลงทุน)ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น เป็นเงิน 39,990,000 บาท

                   ก่อสร้างแล้วเสร็จ มกราคม พ.ศ.2561

 

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลพานทอง

     ปี พ.ศ.2514 - 2515 : นายแพทย์ธนาพันธ์ กิจพันธ์พานิช

     ปี พ.ศ.2515 - 2516 : นายแพทย์บุญมาก บุญมี

     ปี พ.ศ.2516 - 2517 : นายแพทย์วิสูตร ...

     ปี พ.ศ.2517 - 2518 : นายแพทย์ปองศักดิ์ ปองประพฤติ

     ปี พ.ศ.2518 - 2519 : นายแพทย์อภิชาต เมฆาสิน

     ปี พ.ศ.2520 - 2522 : นายแพทย์ศักดา สัตยาวิรุทธ์

     ปี พ.ศ.2522 - 2523 : นายแพทย์สญชัย วัฒนา

     ปี พ.ศ.2523 - 2526 : นายแพทย์นิมิต ขัตติยะอุดมพร

     ปี พ.ศ.2526 - 2527 : นายแพทย์วิรัตน์ โพคะรัตน์ศิริ

     ปี พ.ศ.2527 - 2528 : นายแพทย์มานิตย์ จารุวรรณ

     ปี พ.ศ.2527 - 2529 : นายแพทย์ประพนธ์ ราษฎรวิจิตร

     ปี พ.ศ.2529 - 2534 : นายแพทย์วิวัฒน์ วิริยกิจจา

     ปี พ.ศ.2534 - 2535 : นายแพทย์ยงวิทย์ คิวเจริญ

     ปี พ.ศ. 2535 - 1 พ.ค. 2556 : นายแพทย์โสภณ วิเชียรประไพ

     2 พ.ค. 2556 - 1 ก.ค. 2556 : ทันตแพทย์วสันต์ สายเสวีกุล

     2 ก.ค. 2556 - 30 ก.ย. 2556 : นายแพทย์เกษม ทรงจิตรัตน์

     1 ต.ค. 2556 - 31 ธ.ค. 2557 : นายแพทย์สุกิจ พึ่งเกศสุนทร

     1 ม.ค. 2558 - 30 พ.ย. 2561 : นายแพทย์ชีวิน ประพันธ์

     1 ธ.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2565  : นายแพทย์ปิยะวิทย์ หมดมลทิน

     1 ก.พ. 2565 - ปัจจุบัน  : นายแพทย์วิศิษฎ์ ผลสวัสดิ์ 

 
VALID CSS   |   VALID XHTML