เดิมในเขตตำบลพานทอง มีสถานีอนามัย 2 ชั้น ตั้งอยู่ที่หมู่ 3 ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี

พ.ศ. 2512 นายแพทย์ธนาพันธ์ กิจพันธ์พานิช ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ (เมื่อ ... - มีนาคม 2512)

พ.ศ. 2512 นายแพทย์บุญมาก มั่งมี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ (เมื่อ มีนาคม 2512 - พฤษภาคม 2516)

พ.ศ. 2514 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารสถานีอนามัยชั้น 1 และยุบสถานีอนามัย ชั้น 2

พ.ศ. 2516 ยกฐานะเป็นศูนย์การแพทย์และอนามัย นายวิสูตร ... ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ (เมื่อ พฤษภาคม 2516 - 2517)

พ.ศ. 2517 นายแพทย์ปองศักดิ์ ปองประพฤติ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ (เมื่อ 2517 - 2518)

พ.ศ. 2518 นายแพทย์อภิชาติ เมฆมาสิน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ(เมื่อ 2518 - 2519)

พ.ศ. 2519 นายแพทยศักดา สัตยาวิรุทธ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ (เมื่อ 2519 - 2519)

พ.ศ. 2519 นายแพทย์สญชัย วัฒนา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ (เมื่อ ตุลาคม 2519 - มีนาคม 2512)

พ.ศ. 2520 ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 10 เตียง เป็นโรงพยาบาลประจำอำเภอพานทอง

พ.ศ. 2522 นายแพทยนิมิตร ขัตติยะอุดมพร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ (เมื่อ 2 เมษายน 2522 - 5 พฤษภาคม 2522)

พ.ศ. 2525 นายแพทย์วิรัตน์ โพคะรัตน์ศิริ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ (เมื่อ 5 พฤษภาคม 2522 - 30 เมษายน 2526)

พ.ศ. 2526 นายแพทย์มานิตย์ จารุวรรณ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ (เมื่อ 1 พฤษภาคม 2526 - 16 พฤษภาคม 2527)

พ.ศ. 2527 นายแพทย์ประพนธ์ ราษฎรวิจิตร ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ (เมื่อ 16 พฤษภาคม 2527 - 29 ธันวาคม 2529)

พ.ศ. 2528 ยกฐานะจากโรงพยาบาลชุมชนขนาด 10 เตียง เป็นโรงพยาบาลชุมชน 30 เตียง

พ.ศ. 2529 นายแพทย์วิวัฒน์ วิริยะกิจจา ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ (เมื่อ 29 ธันวาคม 2529 - 1 ตุลาคม 2534)

พ.ศ. 2534 นายแพทย์ทองดี เบญจเจริญวงษ์ ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ (เมื่อ 1 ตุลาคม 2534 - 30 พฤศจิกายน 2534)

พ.ศ. 2534 นายแพทย์ยงวิทย์ คิวเจริญ ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ (เมื่อ 1 ธันวาคม 2534 - 1 กันยายน 2535)

พ.ศ. 2535 นายแพทย์กรณ์พงศ์ วิเชียรประไพ ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ (เมื่อ 1 กันยายน 2535 - ปัจจุบัน)

พ.ศ.2538 ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง

พ.ศ.2543 ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2000 ครั้งที่1

พ.ศ.2547 ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2000 ครั้งที่2

พ.ศ.2548 เดือนมีนาคม ได้ผ่านการประเมินคุณภาพบริการตามมาตรฐาน HA บันใดขั้นที่ 1

พ.ศ.2551 เดือนมีนาคม ได้ผ่านการประเมินคุณภาพบริการตามมาตรฐาน HA บันใดขั้นที่ 2

 

       ปัจจุบันโรงพยาบาลพานทองเป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง มีการพัฒนาอย่างมากมายทั้งด้านภูมิสถาปัตย์,

สิ่งแวดล้อมการพัฒนาบุคคลากรและการบริการ มีเตียงปฏิบัติจริง 67 เตียง เตียงสามัญ 44 เตียง และมีเตียงพิเศษ

19 เตียง  สิ่งที่ช่วยสนับสนุนให้การดำเนินงานของโรงพยาบาลดำเนินไปได้ด้วยดี คือ การสนับสนุนจากชุมชนและ

ความมุงมั่นในการทำงานบุคลากรชึ่งเกิดผลดีต่อประชาชนในพื้นที่ในที่สุด

 
VALID CSS   |   VALID XHTML