มูลค่าไม่เกิน 500,000 บาท
เรื่อง วันที่ประกาศ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2562) 30/10/2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562) 30/07/2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562) 07/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(ประมาณการตามความต้องการใช้งาน) จำนวน 2 รายการ 23/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 งาน 17/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และเปลี่ยนหลอดไฟหรี่รถยนต์ ทะเบียน ขอ 1283 ชลบุรี จำนวน 1 งาน 03/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ 03/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแบบฟอร์มบันทึกผลการตรวจวิเคราะห์ จำนวน 2 รายการ 03/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอำนวยความสะดวกผู้ป่วย(Admit set) จำนวน 500 ชุด 28/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมระบบโครงสร้าง จำนวน 12 รายการ 28/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบสั่งยาผู้ป่วยใน จำนวน 40,000 ชุด 26/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมระบบโครงสร้าง จำนวน 10 รายการ 26/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง 26/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องซีล จำนวน 2 เครื่อง 26/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภท ถุงพลาสติกใส่ขยะ จำนวน 7 รายการ 22/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ 22/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายางเจ้าหน้าที่ จำนวน 2 อัน 21/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกราวน์แขนยาว จำนวน 14 ชุด 21/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตัดระบบหน้าจอเครื่องเสียง จำนวน 1 งาน 21/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องให้ความอบอุ่นพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตเด็กแรกเกิด จำนวน 1 งาน 21/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ 20/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสัญญาณ GPS ติดตามรถรับส่งผู้ป่วย จำนวน 5 คัน 20/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมอุปกรณ์ทั่วไป จำนวน 3 รายการ 20/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดปรับปรุงโปรแกรมบันทึกเวชระเบียน(HOSxP) 20/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องฉายแสง จำนวน 1 ชิ้น 20/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องอบผ้า จำนวน 1 งาน 14/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องซักผ้า จำนวน 1 งาน 14/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องกรองน้ำดื่ม จำนวน 1 งาน 14/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน งทร-65 14/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภท หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 18 รายการ 14/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศรถยนต์ ทะเบียน นง 2753 ชลบุรี จำนวน 1 งาน 14/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศรถยนต์ ทะเบียน นค 7503 ชลบุรี จำนวน 1 งาน 14/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจคุณภาพน้ำ จำนวน 2 รายการ 14/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมรถเข็นสำหรับใส่ของเข้าเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ จำนวน 1 งาน 14/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำ จำนวน 1 งาน 14/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 15 เครื่อง 13/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 รายการ 07/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมอุปกรณ์ทั่วไป จำนวน 3 รายการ 06/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ประเภท กระดาษEKG จำนวน 62 พับ 06/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมท่อน้ำทิ้งและชักโครก บ้านพักเจ้าหน้าที่ หลังที่ 41 จำนวน 1 งาน 05/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ 05/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงพยาบาลพานทอง(ตัดหญ้า) จำนวน 1 งาน 05/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมอุปกรณ์ทั่วไป จำนวน 6 รายการ 05/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออ๊อกซิเย่นท่อ จำนวน 2 รายการ 04/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมทางเดินหน้าห้องเทคนิคการแพทย์ 28/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งป้ายบอกชื่อสมุนไพร จำนวน 1 งาน 28/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สหุงต้มขนาด 48 กิโลกรัม (ประมาณการตามความต้องการใช้ภายในเดือน พฤศจิกายน 2562) จำนวน 30 ถัง 28/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ประเภท ข้าวหอมมะลิ จำนวน 6 กระสอบ 28/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ ทะเบียน 83-3525 ชลบุรี 28/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ประเภท น้ำแข็ง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 จำนวน 2 รายการ 28/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 28/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 1 งาน 28/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 28/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมตู้ควบคุมระบบบัตรคิว จำนวน 1 งาน 28/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 4 หมวด 217 รายการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562(ประมาณการตามความต้องการใช้งาน) 28/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมปั๊มมอเตอร์ปั่นเติมอากาศระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 งาน 28/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกริ่งไร้สาย จำนวน 2 ชุด 25/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไม้เสียบอนามัย จำนวน 20 ห่อ 25/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมระบบระบายอากาศ จำนวน 1 งาน 25/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์และวัสดุ จำนวน 2 รายการ 25/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมอุปกรณ์ทั่วไป จำนวน 8 รายการ 25/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำป้ายอคิลิค จำนวน 2 รายการ 25/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ 25/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ 25/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 4 รายการ 25/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 25/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายสติ๊กเกอร์ติดพลาสวู้ด จำนวน 3 ป้าย 24/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ 24/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร ประเภท ต้นไม้ จำนวน 2 รายการ 22/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้าย จำนวน 6 รายการ 18/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปรับปรุงถังน้ำมันเครื่องกำเนิดไฟฟ้าตึกผู้ป่วยพิเศษและสามัญ 6 ชั้น จำนวน 1 งาน 18/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปรับปรุงถังน้ำมันเครื่องกำเนิดไฟฟ้าตึกผู้ป่วยพิเศษและสามัญ 6 ชั้น จำนวน 1 งาน 18/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมอุปกรณ์โครงสร้าง จำนวน 10 รายการ 17/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพวงมาลาดอกไม้สด จำนวน 1 พวง 17/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสมัครสมาชิกการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563 17/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสมัครสมาชิกแผนทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการตรวจเอชไอวีซีโรโลยีแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 17/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งระบบควบคุมการเปิด-ปิด เครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ จำนวน 1 งาน 17/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(ประมาณการตามความต้องการใช้งาน) จำนวน 2 รายการ 15/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมโครงสร้าง จำนวน 14 รายการ 15/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ 15/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่ออิฐฉาบปูนล้อมแปลงสมุนไพร(13 ขอบ) จำนวน 1 งาน 10/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสมุดประจำตัวผู้ป่วยเบาหวาน จำนวน 6,000 เล่ม 09/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภท ซองก๊อส จำนวน 3 รายการ 09/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน 1 งาน 09/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกรวยจราจร จำนวน 30 อัน 09/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 8 รายการ 09/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายสติ๊กเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด 110x240 cm. จำนวน 1 ป้าย 09/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 17 รายการ 09/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพวงมาลาดอกไม้สด จำนวน 1 พวง 08/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ทะเบียน นง 2753 ชลบุรี จำนวน 1 งาน 07/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมอุปกรณ์ทั่วไป จำนวน 25 รายการ 07/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมระบบโครงสร้าง จำนวน 16 รายการ 07/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลสนับสนุนการยกเลิกใช้สารเคมี 3 ชนิด ขนาด 100x300 cm. จำนวน 1 ป้าย 07/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ พร้อมติดตามปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน 1 งาน 03/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจน้ำทิ้ง จำนวน 2 ชุด 03/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงคลังเก็บพัสดุที่ตึกม่านฟ้า ชั้นล่าง จำนวน 1 งาน 03/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ 03/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 03/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออ๊อกซิเย่นท่อ จำนวน 2 รายการ 03/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ 03/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภท หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ 03/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ 03/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 03/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสันปกสีแดงจำนวน 15 ม้วน 03/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ 02/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษา (PM) ระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ระบบดิจิตอลพร้อมเครื่องอ่านและเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล 02/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดปลวก ระยะเวลา 12 เดือน 02/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟท์ 6 ชั้น จำนวน 2 ชุด ระยะเวลา 12 เดือน 02/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบปรับอากาศและควบคุมอากาศ 27/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ประเภท ข้าวสาร จำนวน 2 รายการ 27/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเบาะเตียงผู้ป่วย,รถเข็นผู้ป่วยและเตียงโซฟาญาติผู้ป่วย จำนวน 12 รายการ 1 งาน 27/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 3 รายการ 27/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมโทรทัศน์ระบบบัตรคิว จำนวน 1 งาน 27/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 4 หมวด 217 รายการ ประจำเดือน ตุลาคม 2562(ประมาณการตามความต้องการใช้งาน) 27/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงพยาบาลพานทอง(ตัดหญ้า) จำนวน 1 งาน 27/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สหุงต้มขนาด 48 กิโลกรัม (ประมาณการตามความต้องการใช้ภายในเดือน ตุลาคม 2562) จำนวน 30 ถัง 27/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบเมนไฟฟ้าเพิ่มเติม ตึกผู้ป่วยนอก 3 ชั้น จำนวน 1 งาน 27/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมด้ามกรอฟัน จำนวน 5 รายการ 24/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเครื่องตรวจเอกซเรย์ จำนวน 3 รายการ 24/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ 24/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 24/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมงานทั่วไป จำนวน 2 รายการ 24/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ 24/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง 24/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 4,000 ลบ.ม. ระยะเวลา 12 เดือน 24/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ ระยะเวลา 12 เดือน 24/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ 24/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบระบายอากาศ จำนวน 6 ห้อง ระยะเวลา 12 เดือน 24/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง 24/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟท์ 2 ชั้น จำนวน 1 ชุด ระยะเวลา 12 เดือน 24/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องวัดความดันโลหิต จำนวน 4 เครื่อง 24/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊ส จำนวน 1 เครื่อง 24/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำ จำนวน 2 เครื่อง 24/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องซักผ้า จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องอบผ้า จำนวน 1 เครื่อง 24/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งห้องเจาะเลือดชั้น1 และห้องทันตกรรมชั้น2 อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น จำนวน 1 งาน 24/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ 24/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล นำเสนอผลงานวิชาการ ขนาด 170x80 cm. จำนวน 4 ป้าย 23/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ ทะเบียน ขข 4356 ชลบุรี 23/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภท ผ้าหมึกRIBBON ขนาด 65 มม. X 74 ม. จำนวน 500 ม้วน 18/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ 18/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องโทรสาร ยี่ห้อ Panasonic รุ่น KX-MB2085 18/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดขยะทั่วไป ระยะเวลา 12 เดือน 18/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ 18/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสัญญาณอินเตอร์เน็ต ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 18/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง ระยะเวลา 12 เดือน 18/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบสัญญาณเคเบิ้ลทีวี ระยะเวลา 12 เดือน 18/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมกล้องวงจรปิด จำนวน 5 รายการ 18/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสอบเทียบเครื่องวัดความดันแบบเข็มติดผนังรถพยาบาล นง 2753 ชลบุรี จำนวน 1 งาน 18/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมอุปกรณ์ จำนวน 5 รายการ 18/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ ขนาด 12 V 85 แอมป์ จำนวน 2 ลูก 16/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ต่ออายุ DOMAIN และเช่าพื้นที่สำหรับเว็บไซต์ panthonghospital.com จำนวน 1 ปี 16/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ 16/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์คลินิกโรคจากการทำงาน จำนวน 4 รายการ 16/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 46 รายการ 13/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 12/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ 12/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ 12/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ Wifi จำนวน 8 เครื่อง 12/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประเภท เครื่องส่องหลอดลม จำนวน 1 ชุด 05/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องดมยาสลบ จำนวน 1 เครื่อง 05/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 05/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องขูดหินปูน จำนวน 1 งาน 05/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมอุปกรณ์ทั่วไป จำนวน 8 รายการ 05/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสอบเทียบและบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ จำนวน 31 รายการ 04/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องกระตุกหัวใจ จำนวน 1 งาน 04/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ 04/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ 02/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการ ชั้นคว่ำอุปกรณ์แบบสแตนเลส 3 ชั้น จำนวน 1 ชุด 02/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการแผงตัวแซดสำหรับกันแดด(บริเวณห้องทันตกรรม) จำนวน 1 งาน 02/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องพักเจ้าหน้าที่งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน จำนวน 1 งาน 02/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายสำหรับคัดแยกมูลฝอยในโรงพยาบาล จำนวน 4 รายการ 02/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 02/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมงานทั่วไป จำนวน 4 รายการ 02/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออ๊อกซิเย่นท่อ จำนวน 3 รายการ 30/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ 30/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 30/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ทะเบียน งจ 3282 ชลบุรี จำนวน 1 งาน 30/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ ขนาด 12 V 85 แอมป์ จำนวน 1 ลูก 30/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ประเภท น้ำแข็ง ประจำเดือน กันยายน 2562 จำนวน 2 รายการ 29/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมงานทั่วไป จำนวน 5 รายการ 29/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สหุงต้มขนาด 48 กิโลกรัม (ประมาณการตามความต้องการใช้ภายในเดือน กันยายน 2562) จำนวน 30 ถัง 29/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานสารบรรณ (เจ้าพนักงานธุรการ) ประจำเดือนกันยายน 2562 จำนวน 1 งาน 29/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 งาน ประจำเดือน กันยายน 2562 29/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประกอบปรุงอาหาร ประจำเดือน กันยายน 2562 จำนวน 1 งาน 29/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานพัสดุ (เจ้าพนักงานพัสดุ) จำนวน 1 งาน ประจำเดือน กันยายน 2562 29/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเคลื่อนย้ายผู้รับบริการ (พนักงานเปล) ประจำเดือน กันยายน 2562 จำนวน 1 งาน 29/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ประจำเดือน กันยายน 2562 จำนวน 1 งาน 29/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ประจำเดือน กันยายน 2562 จำนวน 1 งาน 29/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทางกายภาพบำบัด (นักกายภาพบำบัด) จำนวน 1 งาน ประจำเดือน กันยายน 2562 29/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประกอบปรุงอาหาร ประจำเดือน กันยนายน 2562 จำนวน 1 งาน 29/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประกอบปรุงอาหาร ประจำเดือน กันยนายน 2562 จำนวน 1 งาน 29/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค (พนักงานประจำห้องยา) จำนวน 1 งาน ประจำเดือน กันยายน 2562 29/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค (พนักงานประจำห้องยา) จำนวน 1 งาน ประจำเดือน กันยายน 2562 29/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลพานทอง ประจำเดือน กันยายน 2562 จำนวน 1 งาน 29/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทางห้องปฏิบัติการ (นักเทคนิคการแพทย์) ประจำเดือน กันยายน 2562 จำนวน 1 งาน 29/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเคลื่อนย้ายผู้รับบริการ (พนักงานเปล) ประจำเดือน กันยายน 2562 จำนวน 1 งาน 29/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ประจำเดือน กันยายน 2562 จำนวน 1 งาน 29/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ประจำเดือน กันยายน 2562 จำนวน 1 งาน 29/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเคลื่อนย้ายผู้รับบริการ (พนักงานเปล) จำนวน 1 งาน ประจำเดือน กันยายน 2562 29/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการช่วยเหลือผู้รับบริการ (พนักงานช่วยเหลือคนไข้) ประจำเดือน กันยายน 2562 จำนวน 1 งาน 29/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือคนไข้ (พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้) จำนวน 1 งาน ประจำเดือน กันยายน 2562 29/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือคนไข้ (พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้) จำนวน 1 งาน ประจำเดือน กันยายน 2562 29/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานซ่อมบำรุงในโรงพยาบาลพานทอง (ช่างเทคนิค) จำนวน 1 งาน ประจำเดือน กันยายน 2562 29/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือคนไข้ (พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้) จำนวน 1 งาน ประจำเดือน กันยายน 2562 29/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเก็บรวบรวมข้อมูลและบันทึกงานคุณภาพ (นวก.สาธารณสุข) จำนวน 1 งาน ประจำเดือน กันยายน 2562 29/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (จพง.เวชกิจฉุกเฉิน) จำนวน 1 งาน ประจำเดือน กันยายน 2562 29/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อที่นอนฟองน้ำอัด สำหรับเตียงเคลื่อนที่ จำนวน 1 รายการ 28/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ 28/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภท หมึกพิมพ์ จำนวน 2 รายการ 28/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายอคิลิค จำนวน 3 รายการ 28/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมชุดผ้าม่านกั้นเตียง ห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน จำนวน 1 งาน 28/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และยางปัดน้ำฝน รถยนต์ทะเบียน ขย 3854 ชลบุรี 28/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 26/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 5 รายการ 26/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องดูดเสมหะแบบเคลื่อนที่ จำนวน 1 งาน 26/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายระบบตัวเลข(Digital Thermometer) จำนวน 71 อัน 26/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสอบเทียบเครื่องมืออาชีวเวชศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 26/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระป๋องน้ำชุดทำออกซิเจน(Nebulizer) จำนวน 2 อัน 26/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสอบเทียบเครื่องวัดความร้อน จำนวน 1 งาน 26/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสอบเทียบเครื่องส่องไฟทารกตัวเหลือง จำนวน 5 เครื่อง 26/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสอบเทียบเครื่องตรวจสมรรถภาพปอด จำนวน 1 เครื่อง 26/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะคล่อมเตียง จำนวน 5 ตัว 23/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ 21/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักหลังที่41 โรงพยาบาลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 งาน 21/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 2 รายการ 21/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 21/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการ เครื่องบันทึกการทำงานของหัวใจทารกในครรภ์และการบีบรัดตัวของมดลูกชนิดครรภ์แฝด พร้อมติดตามการทำงานของสัญญาณชีพ(Fetal and Maternal Monitoring) 21/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ประเภท กระดาษEKG จำนวน 6 พับ 20/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 20/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ 20/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายางโรงพยาบาล จำนวน 3 อัน 20/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและสัญญาณชีพ Pulse Oximeter จำนวน 1 งาน 20/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ 20/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างย้ายเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 13,000 บีทียู จำนวน 1 งาน 20/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 10 รายการ 20/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ(Patient Monitor) จำนวน 1 งาน 20/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมระบบโครงสร้าง จำนวน 18 รายการ 20/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปั่นเอนกประสงค์ จำนวน 2 รายการ 20/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 10 ประเภท 61 รายการ 20/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเย็บเล่ม คู่มือการรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3อ2ส จำนวน 50 เล่ม 20/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ 20/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ่านอัลคาไลน์ AA จำนวน 6 โหล 20/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารแบบคัดกรองและแบบประเมินความรู้ด้านสุขภาพ จำนวน 2 รายการ 20/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ขนาด 330x120 ซม. จำนวน 9 ป้าย 20/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจมะเร็งปากมดลูก จำนวน 200 ชุด 20/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ขนาด 330x120 ซม. จำนวน 7 ป้าย 20/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการตรวจมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม จำนวน 100 ชุด 20/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจมะเร็งปากมดลูก จำนวน 100 ชุด 20/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่ออายุแผ่นวัดปริมาณรังสีชนิดโอเอสแอล จำนวน 1 รายการ 15/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน จำนวน 1 งาน 15/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายอคิลิคพร้อมโครงเหล็ก ขนาด 120x245 cm (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 1 ป้าย 15/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องโทรสาร ยี่ห้อ พานาโซนิค รุ่น KX-MB2085 จำนวน 1 งาน 15/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ 14/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ประเภท โทรทัศน์สี 32 นิ้ว พร้อมขาแขวน จำนวน 2 เครื่อง 14/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติ จำนวน 1 งาน 14/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมอุปกรณ์ทั่วไป จำนวน 22 รายการ 14/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมอุปกรณ์ทั่วไป จำนวน 8 รายการ 13/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ 13/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบัลลาดอิเล็กทรอนิกส์ 18 วัตต์ จำนวน 10 ตัว 09/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ พร้อมวัด IBP CO2 จำนวน 1 เครื่อง 09/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภท กรรไกร จำนวน 7 รายการ 06/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานประเภท สติ๊กเกอร์Thermal ขนาด 8.2x6.1 ซม. (ติดฉลากยา) จำนวน 300,000 ดวง 06/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาดับเพลิง และเปลี่ยนเครื่องดับเพลิง จำนวน 5 รายการ 06/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 05/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภท สติ๊กเกอร์ จำนวน 2 รายการ 05/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมงานทั่วไป จำนวน 8 รายการ 05/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล (สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง) ขนาด 123x200 cm. จำนวน 1 ป้าย 02/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสมัครสมาชิกประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ทางชันสูตรสาธารณสุข จำนวน 1 ปี 01/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสมัครสมาชิกแผนทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการตรวจภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบซี ประจำปีงบประมาณ 2563 01/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 01/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าอาคารตึกอาพาธสงฆ์ โรงพยาบาลพานทอง จำนวน 1 งาน 01/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(ประมาณการตามความต้องการใช้งาน) จำนวน 2 รายการ 01/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ประเภท น้ำแข็ง ประจำเดือน สิงหาคม 2562 จำนวน 2 รายการ 30/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สหุงต้มขนาด 48 กิโลกรัม จำนวน 30 ถัง 30/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลภูมิทัศน์ภายในโรงพยาบาล(พนักงานเกษตรพื้นฐาน) ประจำเดือน สิงหาคม 2562 จำนวน 1 งาน 30/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลพานทอง ประจำเดือน สิงหาคม 2562 จำนวน 1 งาน 30/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทางห้องปฏิบัติการ(นักเทคนิคการแพทย์) ประจำเดือน สิงหาคม 2562 จำนวน 21 เวร 30/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเคลื่อนย้ายผู้รับบริการ(พนักงานเปล) ประจำเดือน สิงหาคม 2562 จำนวน 1 งาน 30/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ประจำเดือน สิงหาคม 2562 จำนวน 21 วัน 30/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือคนไข้(พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้) จำนวน 39 เวร ประจำเดือน สิงหาคม 2562 30/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือคนไข้(พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้) จำนวน 33 เวร ประจำเดือน สิงหาคม 2562 30/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการช่วยเหลือผู้รับบริการ(พนักงานช่วยเหลือคนไข้) ประจำเดือน สิงหาคม 2562 จำนวน 1 งาน 30/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประกอบปรุงอาหาร ประจำเดือน สิงหาคม 2562 จำนวน 1 งาน 30/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค(พนักงานประจำห้องยา) จำนวน 21 วัน ประจำเดือน สิงหาคม 2562 30/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานพัสดุ(เจ้าพนักงานพัสดุ) จำนวน 21 วัน ประจำเดือน สิงหาคม 2562 30/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทางกายภาพบำบัด(นักกายภาพบำบัด) จำนวน 25 วัน ประจำเดือน สิงหาคม 2562 30/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค(พนักงานประจำห้องยา) จำนวน 21 วัน ประจำเดือน สิงหาคม 2562 30/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานสารบรรณ(เจ้าพนักงานธุรการ) ประจำเดือน สิงหาคม 2562 จำนวน 21 วัน 30/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประกอบปรุงอาหาร ประจำเดือน สิงหาคม 2562 จำนวน 1 งาน 30/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประกอบปรุงอาหาร ประจำเดือน สิงหาคม 2562 จำนวน 1 งาน 30/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเคลื่อนย้ายผู้รับบริการ(พนักงานเปล) ประจำเดือน สิงหาคม 2562 จำนวน 23 เวร 30/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ประจำเดือน สิงหาคม 2562 จำนวน 21 เวร 30/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ประจำเดือน สิงหาคม 2562 จำนวน 21 เวร 30/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลพานทอง ประจำเดือน สิงหาคม 2562 จำนวน 1 งาน 30/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานซ่อมบำรุงในโรงพยาบาลพานทอง(ช่างเทคนิค) จำนวน 1 งาน ประจำเดือน สิงหาคม 2562 30/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ประจำเดือน สิงหาคม 2562 จำนวน 22 เวร 30/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน(จพง.เวชกิจฉุกเฉิน) จำนวน 32 เวร ประจำเดือน สิงหาคม 2562 30/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเก็บรวบรวมข้อมูลและบันทึกงานคุณภาพ(นวก.สาธารณสุข) จำนวน 21 วัน ประจำเดือน สิงหาคม 2562 30/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเคลื่อนย้ายผู้รับบริการ(พนักงานเปล) จำนวน 25 เวร ประจำเดือน สิงหาคม 2562 30/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือคนไข้(พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้) จำนวน 39 เวร ประจำเดือน สิงหาคม 2562 30/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด จำนวน 24 วัน ประจำเดือน สิงหาคม 2562 30/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภท หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ 25/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ 25/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเก็บรางท่อส่งน้ำยาเครื่องปรับอากาศห้องรังสีวิทยา จำนวน 1 งาน 24/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 15/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 15/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ 15/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ 15/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำป้ายตัวอักษรแสตนเลสเงาพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน 15/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเดินสายโทรศัพท์ภายในอาคาร ตึกผู้ป่วยนอก3ชั้น จำนวน 1 งาน 15/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการตรวจคุณภาพน้ำ จำนวน 2 รายการ 12/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ ทะเบียน กธ 9206 ชลบุรี 12/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ 12/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน 1 งาน 12/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมโครงสร้าง จำนวน 12 รายการ 11/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 1 รายการ 09/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ 1 รายการ 09/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภท ผ้าก๊อสพับ ขนาด 3x4 นิ้ว 8 ชั้น 10 ชิ้น ปลอดเชื้อ จำนวน 1,000 ซอง 09/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ 09/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษบันทึกผลเครื่องวัดความดันโลหิต จำนวน 880 ม้วน 09/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภท กระดาษห่อเครื่องมือแพทย์ จำนวน 2 รายการ 09/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 2 รายการ 09/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ ทะเบียน กบ 4830 ชลบุรี 09/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและสายพานไทม์มิ่งรถยนต์ ทะเบียน ขย 1474 ชลบุรี จำนวน 1 งาน 09/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่สำหรับใส่เครื่องกระตุกหัวใจ AED ZOLL PLUS 09/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ก๊าซเอทินลีนออกไซด์ จำนวน 5 กล่อง 09/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแกนหัววาล์วท่ออ๊อกซิเย่น จำนวน 1 อัน 05/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล(โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก) ขนาด 150x200 cm. จำนวน 2 ป้าย 05/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานซ่อมทั่วไป จำนวน 9 รายการ 05/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ 04/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารใบรายงานผลการสอบเทียบ จำนวน 690 แผ่น 04/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิลโรอัพโรงพยาบาลคุณธรรม ขนาด 80*200 ซม จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิลโรอัพโรงพยาบาลคุณธรรม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล (โครงการคืนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยให้แผ่นดิน) ขนาด 80x180 cm. จำนวน 1 ป้าย 03/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดหูฟัง(Stethoscope) จำนวน 3 อัน 03/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ 03/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 รายการ 03/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุด Suction piline จำนวน 2 ชุด 03/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดปฏิบัติการลงในที่สกปรก(ชุดหมี) จำนวน 20 ชุด 03/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องผลิตฟอกน้ำบริสุทธิ์ RO ขนาดไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง 03/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศตึกพิเศษ1 ห้องพิเศษ8 จำนวน 1 งาน 02/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Surgical Promesh ขนาด 15x15 ซม. จำนวน 12 กล่อง 02/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ 02/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออ๊อกซิเย่นท่อ จำนวน 2 รายการ 27/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ประเภท ข้าวสาร จำนวน 2 รายการ 27/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สหุงต้ม ขนาด 48 กิโลกรัม 30 ถัง (ประมาณการตามความต้องการใช้ภายในเดือนกรกฎาคม 2562) 27/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ประเภท น้ำแข็ง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 จำนวน 2 รายการ 27/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานสารบรรณ(เจ้าพนักงานธุรการ) ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 จำนวน 20 วัน 27/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 จำนวน 20 วัน 27/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด จำนวน 20 วัน ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 27/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค(พนักงานประจำห้องยา) จำนวน 20 วัน ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 27/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการช่วยเหลือผู้รับบริการ(พนักงานช่วยเหลือคนไข้) ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 จำนวน 1 งาน 27/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือคนไข้(พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้) จำนวน 39 เวร ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 27/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลภูมิทัศน์ภายในโรงพยาบาล(พนักงานเกษตรพื้นฐาน) ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 จำนวน 1 งาน 27/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 จำนวน 25 เวร 27/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 จำนวน 20 เวร 27/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานพัสดุ(เจ้าพนักงานพัสดุ) จำนวน 20 วัน ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 27/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประกอบปรุงอาหาร ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 จำนวน 1 งาน 27/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน(จพง.เวชกิจฉุกเฉิน) จำนวน 31 เวร ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 27/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานซ่อมบำรุงในโรงพยาบาลพานทอง(ช่างเทคนิค) จำนวน 1 งาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 27/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลพานทอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 จำนวน 1 งาน 27/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทางกายภาพบำบัด(นักกายภาพบำบัด) จำนวน 23 วัน ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 27/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทางห้องปฏิบัติการ(นักเทคนิคการแพทย์) ประจำเดือน กรกาคม 2562 จำนวน 1 งาน 27/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลพานทอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 จำนวน 1 งาน 27/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเก็บรวบรวมข้อมูลและบันทึกงานคุณภาพ(นวก.สาธารณสุข) จำนวน 20 วัน ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 27/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือคนไข้(พนักงานช่วยเหลือคนไข้) จำนวน 35 เวร ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 27/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเคลื่อนย้ายผู้รับบริการ(พนักงานเปล) จำนวน 25 เวร ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 27/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประกอบปรุงอาหาร ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 จำนวน 1 งาน 27/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือคนไข้(พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้) จำนวน 39 เวร ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 27/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประกอบปรุงอาหาร ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 จำนวน 1 งาน 27/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค(พนักงานประจำห้องยา) จำนวน 20 วัน ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 27/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าขนหนู ขนาด 27x54 นิ้ว จำนวน 60 ผืน 25/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซองพลาสติกใสสำหรับใส่บัตร ขนาด 6x9 ซม. จำนวน 15,000 ชิ้น 25/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมระบบปรับอากาศห้องผ่าตัด จำนวน 1 งาน 25/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ถุงรองเลือด จำนวน 800 ชิ้น 25/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ แผ่น Rubber electrode 15x25 ซม. 25/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนใบปัดน้ำฝนรถยนต์ ทะเบียน ขข4356 ชลบุรี จำนวน 1 งาน 25/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 21/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภท ป้ายข้อมือ จำนวน 3 รายการ 21/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมระบบโครงสร้าง 3 รายการ จำนวน 1 งาน 21/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ CUFF BP แบบ MANUAL พร้อมสาย จำนวน 15 อัน 21/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมยูนิตฟัน จำนวน 1 งาน 21/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการ ถังน้ำดื่มขนาด 20 ลิตร จำนวน 100 ถัง 20/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าบงานครัว รายการ ถังขยะขนาด 120 ลิตร จำนวน 30 ถัง 20/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ จำนวน 15 รายการ 20/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและย้ายตำแหน่งกล้องวงจรปิด จำนวน 7 รายการ 20/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ 17/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 43 รายการ 17/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ 17/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 17/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Paraceramol 500 mg 17/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน 2 รายการ 17/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Lorazeparm 1 mg 17/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Naproxen 250 mg 17/06/2562
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 งาน 17/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างช่องลิฟท์ผู้ป่วย 3 ชั้น ประกอบของอาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้นโรงพยาบาลพานทอง จำนวน 1 งาน 17/06/2562
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 17/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 14/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมสายไมล์วิทยุสื่อสาร 14/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเสาน้ำเกลือ 9 รายการ จำนวน 1 งาน 14/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนใบปัดน้ำฝน 14/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน 2 เครื่อง 14/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน 14/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมงานทั่วไป 5 รายการ จำนวน 1 งาน 14/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กธ9206 ชลบุรี เปลี่ยนตู้แอร์คอยเย็น แผงคอนร้อน แว๊กเติมน้ำยา จำนวน 1 งาน 14/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ 14/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ จำนวน 9 รายการ 14/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมระบบโครงสร้าง จำนวน 21 รายการ 14/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลและสติ๊กเกอร์ฟิวเจอร์บอร์ด จำนวน 3 รายการ 12/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภท อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ 12/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมอาคารเก็บขยะ จำนวน 1 งาน 12/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงรถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน 83-3525 ชลบุรี จำนวน 1 งาน 12/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 รายการ 12/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการ เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและสัญญาณชีพจร จำนวน 8 เครื่อง 12/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโรลอัพ โรงพยาบาลคุณธรรม ขนาด 80x200 ซม. จำนวน 1 ป้าย 12/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมปั๊มเติมอากาศ(ระบบบำบัดน้ำเสีย) จำนวน 1 งาน 07/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภท เก้าอี้สำนักงานมีท้าวแขน จำนวน 2 ตัว 07/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมระบบโครงสร้าง จำนวน 9 รายการ 07/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการลับคมกรรไกรทางการแพทย์ 30/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออ๊อกซิเย่นท่อ จำนวน 2 รายการ 30/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 30/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภท สติ๊กเกอร์กึ่งมันกึ่งด้าน ขนาด 5x2 ซม. (ดวงคู่) จำนวน 120,000 ดวง 30/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ประเภท น้ำแข็ง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 จำนวน 2 รายการ 30/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดสายฉีดชำระ จำนวน 10 ชุด 30/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ 30/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ประเภท ข้าวหอมมะลิ จำนวน 6 กระสอบ 30/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 1 งาน 30/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สหุงต้มขนาด 48 กิโลกรัม (ประมาณการตามความต้องการใช้ภายในเดือน มิถุนายน 2562) จำนวน 30 ถัง 30/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานพัสดุ(เจ้าพนักงานพัสดุ) ประจำเดือน มิถุนายน 2562 จำนวน 19 วัน 30/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเก็บรวบรวมข้อมูลและบันทึกงานคุณภาพ(นวก.สาธารณสุข) จำนวน 19 วัน ประจำเดือน มิถุนายน 2562 30/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานสารบรรณ(เจ้าพนักงานธุรการ) ประจำเดือน มิถุนายน 2562 จำนวน 19 วัน 30/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทางห้องปฏิบัติการ(นักเทคนิคการแพทย์) จำนวน 1 งาน ประจำเดือน มิถุนายน 2562 30/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ประจำเดือน มิถุนายน 2562 จำนวน 19 วัน 30/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานซ่อมบำรุงในโรงพยาบาลพานทอง(ช่างเทคนิค) จำนวน 1 งาน ประจำเดือน มิถุนายน 2562 30/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือคนไข้(พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้) จำนวน 34 เวร ประจำเดือน มิถุนายน 2562 30/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือคนไข้(พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้) จำนวน 35 เวร ประจำเดือน มิถุนายน 2562 30/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน(จพง.เวชกิจฉุกเฉิน) จำนวน 28 เวร ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 30/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการช่วยเหลือผู้รับบริการ(พนักงานช่วยเหลือคนไข้) ประจำเดือน มิถุนายน 2562 จำนวน 1 งาน 30/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือคนไข้(พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้) จำนวน 31 เวร ประจำเดือน มิถุนายน 2562 30/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลภูมิทัศน์ภายในโรงพยาบาล(พนักงานเกษตรพื้นฐาน) ประจำเดือน มิถุนายน 2562 จำนวน 1 งาน 30/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลพานทอง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 จำนวน 1 งาน 30/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลพานทอง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 จำนวน 1 งาน 30/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเคลื่อนย้ายผู้รับบริการ(พนักงานเปล) จำนวน 25 เวร ประจำเดือน มิถุนายน 2562 30/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเคลื่อนย้ายผู้รับบริการ(พนักงานเปล) จำนวน 22 เวร ประจำเดือน มิถุนายน 2562 30/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเคลื่อนย้ายผู้รับบริการ(พนักงานเปล) จำนวน 22 เวร ประจำเดือน มิถุนายน 2562 30/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค(พนักงานประจำห้องยา) จำนวน 19 วัน ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 30/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค(พนักงานประจำห้องยา) จำนวน 19 วัน ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 30/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด จำนวน 19 วัน ประจำเดือน มิถุนายน 2562 30/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทางกายภาพบำบัด(นักกายภาพบำบัด) จำนวน 23 วัน ประจำเดือน มิถุนายน 2562 30/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประกอบปรุงอาหาร ประจำเดือน มิถุนายน 2562 จำนวน 1 งาน 30/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประกอบปรุงอาหาร ประจำเดือน มิถุนายน 2562 จำนวน 1 งาน 30/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประกอบปรุงอาหาร ประจำเดือน มิถุนายน 2562 จำนวน 1 งาน 30/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานตรวจรักษาโรคทั่วไป(แพทย์ทั่วไป) ประจำเดือน มิถุนายน 2562 จำนวน 4 วัน 30/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานทันตกรรมเชิงรุก(นักวิชาการทันตสาธารณสุข) จำนวน 8 วัน ประจำเดือน มิถุนายน 2562 30/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานด้านสาธารณสุข(นวก.สาธารณสุข) จำนวน 8 วัน ประจำเดือน มิถุนายน 2562 30/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภท ไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 ชุด 29/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรูปพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พร้อมใส่กรอบ ขนาด16*20 นิ้ว 29/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภท แบตเตอรี่รถยนต์ จำนวน 2 ลูก 29/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 29/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง 27/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดสอดแขน จำนวน 2 เครื่อง 24/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดสองไกราวสไลด์พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ จำนวน 10 เตียง 24/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งระบบเครือข่ายแบบสาย(LAN) อาคารผู้ป่วยนอก3ชั้น และห้องพักแพทย์(อาคารผู้ป่วยนอกเก่า) จำนวน 1 งาน 24/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมตู้เมนไฟฟ้า จำนวน 1 งาน 21/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องซักผ้า จำนวน 1 งาน 21/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องกรอฟันเคลื่อนที่ จำนวน 2 เครื่อง 21/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ และน้ำมันเฟืองท้าย ทะเบียน ขข 4356 ชลบุรี จำนวน 1 งาน 21/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภท กระดาษชำระ จำนวน 2 รายการ 21/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสอบเทียบเครื่องมือกายภาพบำบัดพร้อมใบรับรองผลการสอบเทียบ จำนวน 7 เครื่อง 21/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(โน๊ตบุ๊ค) จำนวน 1 งาน 17/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน 17/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ 17/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปั่น Hematokrit จำนวน 1 รายการ 17/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมหัวกรอ จำนวน 1 งาน 17/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมระบบโครงสร้าง จำนวน 25 รายการ 17/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภท ผ้าก๊อส , สำลี จำนวน 3 รายการ 17/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องผนึกปากถุง 3M จำนวน 1 เครื่อง 17/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายข้อความอคิลิค จำนวน 4 รายการ 16/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการย้ายและซ่อมท่อส่งน้ำดิบ จำนวน 1 งาน 16/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดไฟ Halogen 24 V ,150 W (สำหรับโคมไฟผ่าตัด) 16/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภท ใบสั่งยา จำนวน 2 รายการ 16/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 16/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภท หมึกพิมพ์ จำนวน 7 รายการ 16/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภท ถุงพลาสติกใส่ขยะ จำนวน 5 รายการ 16/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนชุดกรองแบคทีเรีย จำนวน 3 จุด 16/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 13/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(ประมาณการตามความต้องการใช้งาน) จำนวน 2 รายการ 13/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร ประเภท ต้นรวงผึ้ง จำนวน 1 ต้น 10/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภท อุปกรณ์แปลงไฟฟ้า(สำหรับเครื่องแสกนลายนิ้วมือ) จำนวน 5 อัน 10/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโรงพยาบาลคุณธรรม จำนวน 2 รายการ 10/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ 2 รายการ จำนวน 1 งาน 08/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมอุปกรณ์ทั่วไป จำนวน 7 รายการ 08/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัดแน่น (Hematocrit Centrifuge) จำนวน 1 เครื่อง 08/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ 03/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภท แผ่นนำไฟฟ้าสำหรับเครื่องกระตุกหัวใจ(AED Pads) 03/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ 03/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย จำนวน 7 เครื่อง 03/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำกล่องไฟ ทรงพระเจริญ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน 02/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 02/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศเปลี่ยนคอมเพลสเซอร์ ขนาด 18000 บีทียู 02/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ 30/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ประเภท น้ำแข็ง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 จำนวน 2 รายการ 29/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายาง จำนวน 3 อัน 29/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ 29/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ประเภท ข้าวสาร จำนวน 2 รายการ 29/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สหุงต้มขนาด 48 กิโลกรัม (ประมาณการตามความต้องการใช้ภายในเดือน พฤษภาคม 2562) จำนวน 30 ถัง 29/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 จำนวน 20 วัน 29/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเก็บรวบรวมข้อมูลและบันทึกงานคุณภาพ(นวก.สาธารณสุข) จำนวน 20 วัน ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 29/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานพัสดุ(เจ้าพนักงานพัสดุ) ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 จำนวน 20 วัน 29/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเคลื่อนย้ายผู้รับบริการ(พนักงานเปล) จำนวน 26 เวร ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 29/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเคลื่อนย้ายผู้รับบริการ(พนักงานเปล) จำนวน 20 เวร ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 29/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประกอบปรุงอาหาร ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 จำนวน 1 งาน 29/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประกอบปรุงอาหาร ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 จำนวน 1 งาน 29/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการช่วยเหลือผู้รับบริการ(พนักงานช่วยเหลือคนไข้) ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 จำนวน 1 งาน 29/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด จำนวน 20 วัน ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 29/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทางกายภาพบำบัด(นักกายภาพบำบัด) จำนวน 21 วัน ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 29/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค(พนักงานประจำห้องยา) จำนวน 20 วัน ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 29/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค(พนักงานประจำห้องยา) จำนวน 20 วัน ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 29/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประกอบปรุงอาหาร ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 จำนวน 1 งาน 29/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือคนไข้(พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้) จำนวน 37 เวร ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 29/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือคนไข้(พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้) จำนวน 34 เวร ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 29/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(จพง.เวชกิจฉุกเฉิน) จำนวน 30 เวร ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 29/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือคนไข้(พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้) จำนวน 26 เวร ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 29/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานสารบรรณ(เจ้าพนักงานธุรการ) ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 จำนวน 20 วัน 29/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเคลื่อนย้ายผู้รับบริการ(พนักงานเปล) จำนวน 20 เวร ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 29/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานซ่อมบำรุงในโรงพยาบาลพานทอง(ช่างเทคนิค) จำนวน 1 งาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 29/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทางห้องปฏิบัติการ(นักเทคนิคการแพทย์) จำนวน 20 วัน ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 29/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลพานทอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 จำนวน 1 งาน 29/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลพานทอง จำนวน 1 งาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 29/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลภูมิทัศน์ภายในโรงพยาบาล(พนักงานเกษตรพื้นฐาน) ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 จำนวน 1 งาน 29/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลรักษาผู้ป่วย(พยาบาลวิชาชีพ) จำนวน 36 เวร ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 29/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ 29/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ 29/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ 24/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภท กระดาษEKG จำนวน 12 พับ 24/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาเช็ดคราบพลาสเตอร์ จำนวน 1 รายการ 24/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภท Bowie dick test จำนวน 120 ห่อ 24/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องซักผ้าและอบผ้า จำนวน 3 เครื่อง 24/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 24/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภท สำลี จำนวน 2 รายการ 24/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ 24/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 รายการ 24/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องขูดหินปูน จำนวน 2 รายการ 24/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภท หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ 24/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ทะเบียน ขอ 1283 ชลบุรี เปลี่ยนดิสเบรค หลอดไฟหรี่และยางปัดน้ำฝน จำนวน 1 งาน 24/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซไนตรัวออกไซด์ จำนวน 1 ถัง 23/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภท ใบเสร็จรับเงินต่อเนื่อง จำนวน 50,000 ชุด 23/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมระบบโครงสร้าง จำนวน 8 รายการ 23/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปูหญ้าเทียมหน้าอาคารตึกสงฆ์อาพาธ จำนวน 1 งาน 23/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภท แผ่นกระตุ้นไฟฟ้า Rubber electrode จำนวน 1 ชุด 22/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องวัดอุณหภูมิตู้เย็น ซ่อมแผงวงจร จำนวน 1 เครื่อง 18/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ 18/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 18/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมด้ามกรอฟัน จำนวน 7 รายการ 18/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา จำนวน 1 งาน 18/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมท่อส่งน้ำดิบที่สระน้ำหนองตะกาด จำนวน 1 งาน 18/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเทปสะท้อนแสง จำนวน 1 รายการ 10/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อม Infusion Pump จำนวน 2 รายการ 10/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมอุปกรณ์ทั่วไป จำนวน 5 รายการ 10/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลมดูดอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ตัว 10/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ 3 รายการ จำนวน 1 งาน 10/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภท หน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิดพกพา(HANDDY DRIVE) ขนาด 32 GB จำนวน 1 อัน 10/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องกระตุกหัวใจ จำนวน 1 งาน 10/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ ทะเบียน ขย 3854 ชลบุรี เนื่องจากแอร์ไม่เย็น 10/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่สำหรับวิทยุสื่อสารแบบมือถือ จำนวน 1 แพ็ค 05/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 1 รายการ 02/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นแบบอิเลคทรอนิกส์(เทอร์โมมิเตอร์) จำนวน 1 อัน 02/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประเภท ชุดช่วยหายใจแบบใช้มือบีบสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 1 ชุด 02/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภท เข็มขัดนิรภัย 02/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 02/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 02/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ประเภท น้ำแข็ง เดือน เมษายน 2562 จำนวน 2 รายการ 28/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อออกซิเย่นท่อ จำนวน 2 รายการ 28/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ประเภท ข้าวสาร 28/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมระบบโครงสร้าง จำนวน 8 รายการ 28/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมอุปกรณ์ทั่วไป จำนวน 5 รายการ 28/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สหุงต้มขนาด 48 กิโลกรัม(ประมาณการตามความต้องการใช้ภายในเดือน เมษายน 2562) จำนวน 30 ถัง 28/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสติ๊กเกอร์ติดอคิลิก ขนาด 300x210 mm. (ระวังกระแสไฟฟ้า) จำนวน 4 ป้าย 28/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประเภท กระติกขนส่งเลือด แบบมีเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิ ขนาด 11 ลิตร จำนวน 1 ใบ 28/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำราวกันตกสแตนเลส จำนวน 1 งาน 28/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค(พนักงานประจำห้องยา) จำนวน 18 วัน ประจำเดือนเมษายน 2562 28/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค(พนักงานประจำห้องยา) จำนวน 18 วัน ประจำเดือนเมษายน 2562 28/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือคนไข้(พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้) จำนวน 35 เวร ประจำเดือน เมษายน 2562 28/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน(จพง.เวชกิจฉุกเฉิน) จำนวน 32 เวร ประจำเดือน เมษายน 2562 28/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลรักษาผู้ป่วย(พยาบาลวิชาชีพ) จำนวน 34 เวร ประจำเดือน เมษายน 2562 28/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทางห้องปฏิบัติการ(นักเทคนิคการแพทย์) จำนวน 18 วัน ประจำเดือน เมษายน 2562 28/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประกอบปรุงอาหาร ประจำเดือน เมษายน 2562 จำนวน 1 งาน 28/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประกอบปรุงอาหาร ประจำเดือน เมษายน 2562 จำนวน 1 งาน 28/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประกอบปรุงอาหาร ประจำเดือน เมษายน 2562 จำนวน 1 งาน 28/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลพานทอง ประจำเดือน เมษายน 2562 จำนวน 1 งาน 28/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลพานทอง ประจำเดือน เมษายน 2562 จำนวน 1 งาน 28/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานซ่อมบำรุงในโรงพยาบาลพานทอง(ช่างเทคนิค) จำนวน 1 งาน ประจำเดือน เมษายน 2562 28/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเก็บรวบรวมข้อมูลและบันทึกงานคุณภาพ(นวก.สาธารณสุข) จำนวน 18 วัน ประจำเดือน มีนาคม 2562 28/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานพัสดุ(เจ้าพนักงานพัสดุ) ประจำเดือน เมษายน 2562 จำนวน 1 งาน 28/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเคลื่อนย้ายผู้รับบริการ(พนักงานเปล) จำนวน 25 เวร ประจำเดือน เมษายน 2562 28/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลภูมิทัศน์ภายในโรงพยาบาล(พนักงานเกษตรพื้นฐาน) ประจำเดือน เมษายน 2562 จำนวน 1 งาน 28/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือคนไข้(พนักงานช่วยเหลือคนไข้) จำนวน 24 เวร ประจำเดือน เมษายน 2562 28/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือคนไข้(พนักงานช่วยเหลือคนไข้) ประจำเดือน เมษายน 2562 จำนวน 1 งาน 28/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือคนไข้(พนักงานช่วยเหลือคนไข้) จำนวน 25 เวร ประจำเดือน เมษายน 2562 28/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทางกายภาพบำบัด(นักกายภาพบำบัด) จำนวน 20 วัน ประจำเดือน เมษายน 2562 28/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภท กล้อง webcam จำนวน 2 ตัว 22/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภท น้ำยาเคลือบกันสนิมเครื่องมือ จำนวน 3 แกลลอน 22/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภท กระดาษชำระ จำนวน 2 รายการ 22/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ ชนิดไบเฟสิคแบบจอสีพร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจน จำนวน 1 เครื่อง 22/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม ประเภท แปรงสีฟัน จำนวน 3 รายการ 22/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเม็ดสีย้อมฟัน จำนวน 100 ขวด 22/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม ประเภท ยาสีฟัน จำนวน 2 รายการ 22/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ใบสั่งจ่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 21/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมอุปกรณ์ จำนวน 5 รายการ 21/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องขัดพื้นอัตโนมัติ ชนิดไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง 21/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภท ตู้เก็บของ จำนวน 3 ตู้ 21/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภท นาฬิกาแขวนผนัง จำนวน 1 เรือน 20/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายาง จำนวน 4 อัน 20/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 1 งาน 20/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภท หมึกพิมพ์ จำนวน 7 รายการ 20/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ 20/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 20/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภท กระป๋องพลาสติกทิ้งเข็มแบบกลม จำนวน 3 รายการ 20/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 20/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภท สำลี จำนวน 2 รายการ 20/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภท ถุงพลาสติกใส่ขยะ จำนวน 5 รายการ 20/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ้า ประเภท ผ้าดิบไม่ฟอก จำนวน 3 พับ 20/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ ทะเบียน ขอ 1283 ชลบุรี จำนวน 1 งาน 20/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องล้างเครื่องมือชนิดคลื่นความถี่สูง(Ultrasonic) จำนวน 1 เครื่อง 19/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับพื้นที่หน้าห้องแพทย์แผนไทย จำนวน 1 งาน 19/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องมือส่องหลอดลม จำนวน 1 เครื่อง 19/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ 15/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานประเภท สติ๊กเกอร์ จำนวน 2 รายการ 15/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ 15/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ 2 รายการ จำนวน 1 งาน 14/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทาสีตีเส้นจราจร จำนวน 1 งาน 12/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า ประเภท หลอดไฟ จำนวน 5 รายการ 12/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหลังคาโรงจอดรถยนต์(บริเวณบ่อน้ำ) จำนวน 1 งาน 12/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ ทะเบียน งจ 3282 ชลบุรี จำนวน 1 งาน 12/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมระบบโครงสร้าง จำนวน 6 รายการ 11/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทถังขยะชนิดขาเหยียบ(พลาสติก) จำนวน 4 ใบ 11/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กบ 4830 ชลบุรี เปลี่ยนใบปัดน้ำฝน 11/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ 11/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องโทรสาร ยี่ห้อ พานาโซนิค รุ่น KX-FL422 11/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษไดเร็กซ์ ขนาด 10x12 ซม. (ใบนัด) จำนวน 150,000 ดวง 08/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรื้อหลังคาที่จอดรถจักรยานยนต์(ตึกสงฆ์) จำนวน 1 งาน 08/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า ประเภท แบตเตอรี่ 08/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ 08/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนยางรถยนต์ ทะเบียน งจ 3282 ชลบุรี 08/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องวัดและติดตามสัญญาณชีพ(Patient Monitor) จำนวน 1 งาน 08/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษไดเร็กซ์ ขนาด 10x12 ซม. (ใบนัด) จำนวน 150,000 ดวง 08/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปลั๊กไฟฟ้า ยาว 5 เมตร จำนวน 1 อัน 08/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมงานทั่วไป จำนวน 2 รายการ 08/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ระบบอัตโนมัติ จำนวน 2 รายการ 08/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ 3.6 V. จำนวน 1 ก้อน 08/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมท่อเมนน้ำประปา จำนวน 1 งาน 08/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Tramadol 50 mg. 08/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน 5 รายการ 08/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 08/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภทกระบอกฉีดยาปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว(Syringe disposable) จำนวน 100 กล่อง 08/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภทผ้าปิดจมูกแบบคล้องหู จำนวน 400 กล่อง 08/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 08/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ 08/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลพร้อม X-FRAME ขนาด 80x180 ซม. 08/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ 08/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปรอทดิจิตอล จำนวน 20 อัน 08/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Lorazepam 1 mg จำนวน 60,000 tablets 08/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 65 รายการ 08/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมหัวออกซิเจนไปป์ไลน์ จำนวน 2 รายการ 07/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภท โทรศัพท์ไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง 06/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ 06/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอำนวยความสะดวกผู้ป่วย(Admit set) จำนวน 500 ชุด 06/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ 06/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภท ถุงพลาสติกใส่ขยะสีดำ จำนวน 2 รายการ 06/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภท ซองกระดาษใส่แผ่นซีดี จำนวน 5,000 ซอง 06/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภท ผ้าก๊อส สำลี จำนวน 4 รายการ 06/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมงานทั่วไป จำนวน 3 รายการ 06/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องซักผ้า จำนวน 1 งาน 06/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภท เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ 06/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมงานทั่วไป จำนวน 6 รายการ 06/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรูปพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ พร้อมใส่กรอบขนาด 16*20 นิ้ว 06/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพานดอกไม้แห้งสีเหลือง จำนวน 5 พาน 06/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรีดผ้างานพิธี ขนาด 20 เมตร จำนวน 4 ผืน 05/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพานธูป-เทียนแพ จำนวน 1 ชุด 05/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการจิตอาสา พร้อมขึงโครงไม้ ขนาด 4.72 * 3.14 เมตร พร้อมติดตั้ง 05/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 05/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ประเภท น้ำแข็ง เดือน มีนาคม 2562 จำนวน 2 รายการ 27/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ประเภทข้าวสาร จำนวน 2 รายการ 27/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อออกซิเย่นท่อ จำนวน 2 รายการ 27/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สหุงต้ม ขนาด 48 กิโลกรัม 30 ถัง (ประมาณการตามความต้องการใช้ภายในเดือนมีนาคม 2562) 27/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลพานทอง จำนวน 1 งาน ประจำเดือน มีนาคม 2562 27/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดโรงพยาบาลพานทอง ประจำเดือน มีนาคม 2562 จำนวน 1 งาน 27/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประกอบปรุงอาหาร ประจำเดือน มีนาคม 2562 จำนวน 1 งาน 27/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประกอบปรุงอาหาร ประจำเดือน มีนาคม 2562 จำนวน 1 งาน 27/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือคนไข้(พนักงานช่วยเหลือคนไข้) ประจำเดือน มีนาคม 2562 จำนวน 24 เวร 27/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลรักษาผู้ป่วย(พยาบาลวิชาชีพ) จำนวน 31 เวร ประจำเดือน มีนาคม 2562 27/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน(จพง.เวชกิจฉุกเฉิน) จำนวน 30 เวร ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2562 27/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือคนไข้(พนักงานช่วยเหลือคนไข้) จำนวน 33 เวร ประจำเดือน มีนาคม 2562 27/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค(พนักงานประจำห้องยา) จำนวน 21 วัน ประจำเดือน มีนาคม 2562 27/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด จำนวน 25 วัน ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2562 27/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทางกายภาพบำบัด(นักกายภาพบำบัด) จำนวน 24 วัน ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2562 27/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเคลื่อนย้ายผู้รับบริการ(พนักงานเปล) จำนวน 26 เวร ประจำเดือน มีนาคม 2562 27/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการช่วยเหลือผู้รับบริการ(พนักงานช่วยเหลือคนไข้) ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2562 จำนวน 1 งาน 27/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลภูมิทัศน์ภายในโรงพยาบาล(พนักงานเกษตรพื้นฐาน) ประจำเดือน มีนาคม จำนวน 1 งาน 27/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเก็บรวบรวมข้อมูลและบันทึกงานคุณภาพ(นวก.สาธารณสุข) จำนวน 21 วัน ประจำเดือน มีนาคม 2562 27/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทางห้องปฏิบัติการ(นักเทคนิคการแพทย์) จำนวน 21 วัน ประจำเดือน มีนาคม 2562 27/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือคนไข้(พนักงานช่วยเหลือคนไข้) จำนวน 21 เวร ประจำเดือน มีนาคม 2562 27/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานซ่อมบำรุงในโรงพยาบาลพานทอง(ช่างเทคนิค) จำนวน 1 งาน ประจำเดือน มีนาคม 2562 27/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานพัสดุ(เจ้าพนักงานพัสดุ) ประจำเดือน มีนาคม 2562 จำวน 1 งาน 27/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานสารบรรณ(เจ้าพนักงานธุรการ) ประจำเดือน มีนาคม 2562 จำนวน 21 วัน 27/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภท กรวยกระดาษ จำนวน 150 แถว 27/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมระบบบำบัด จำนวน 1 งาน 27/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานประเภท สติ๊กเกอร์ THERMAL ขนาด 8.6x6.1 ซม.(ติดฉลากยา) จำนวน 300,000 ดวง 27/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภท หมึกพิมพ์ จำนวน 10 รายการ 27/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องตัดหญ้า จำนวน 3 รายการ 27/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ 27/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(ประมาณการตามความต้องการใช้งาน) จำนวน 2 รายการ 27/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องบันทึกการบีบตัวของมดลูกและการเต้นของงหัวใจทารกในครรภ์ 27/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กย7030 นนทบุรี เนื่องจากแอร์ไม่เย็น 20/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภท แผ่นซีดี จำนวน 5,000 แผ่น 20/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภท แผ่นตัดรังสีกระเจิง จำนวน 2 รายการ 20/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ ทะเบียน ขข 4356 ชลบุรี หลอดไฟตัดหมอกและหลอดไฟหรี่หลังข้างขวาไม่ติด 20/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมอุปกรณ์ จำนวน 51 รายการ 20/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(โน๊ตบุ๊ค) 20/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 20/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการ เครื่องอ่านแถบตรวจหาการติดเชื้อไวรัส จำนวน 1 เครื่อง 18/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายพลาสวูด(ป้ายประกาศนโยบายโรงพยาบาลมาตรฐานแม่และเด็ก) ขนาด 50x70 ซม. 17/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายาง จำนวน 14 อัน 15/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภท กระดาษ EKG จำนวน 24 ม้วน 15/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน 15/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจคุณภาพน้ำ จำนวน 1 งาน 07/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจหาแบคทีเรียในน้ำ อ.11 จำนวน 700 ขวด 07/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ 07/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมประตู จำนวน 2 รายการ 07/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเบาะโซฟาญาติผู้ป่วยและรถเข็นนั่ง จำนวน 3 รายการ 07/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ 06/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมท่อระบายน้ำใต้อาคารตึกผู้ป่วยใน จำนวน 1 งาน 06/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 35 รายการ 06/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 06/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องซักผ้า จำนวน 1 งาน 05/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องซักผ้า จำนวน 1 งาน 05/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทน้ำยาซักผ้า จำนวน 4 รายการ 05/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องอบผ้า จำนวน 1 งาน 05/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมระบบโครงสร้าง 4 รายการ จำนวน 1 งาน 05/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออ๊อกซิเย่นท่อ จำนวน 2 รายการ 30/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ประเภทข้าวสาร จำนวน 6 กระสอบ 30/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สหุงต้มขนาด 48 กิโลกรัม(ประมาณการตามความต้องการใช้ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2562) จำนวน 30 ถัง 30/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ประเภท น้ำแข็ง เดือน กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 2 รายการ 30/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานซ่อมบำรุงในโรงพยาบาลพานทอง(ช่างเทคนิค) จำนวน 1 งาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 30/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด จำนวน 21 วัน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 30/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือคนไข้(พนักงานช่วยเหลือคนไข้) จำนวน 28 เวร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 30/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค(พนักงานประจำห้องยา) จำนวน 19 วัน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 30/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือคนไข้(พนักงานช่วยเหลือคนไข้) จำนวน 30 เวร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 30/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลรักษาผู้ป่วย(พยาบาลวิชาชีพ) จำนวน 32 เวร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 30/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน(จพง.เวชกิจฉุกเฉิน) จำนวน 28 เวร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 30/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทางกายภาพบำบัด(นักกายภาพบำบัด) จำนวน 22 วัน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 30/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประกอบปรุงอาหาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 1 งาน 30/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประกอบปรุงอาหาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 1 งาน 30/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือคนไข้(พนักงานช่วยเหลือคนไข้) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 จำนวน 1 งาน 30/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลพานทอง จำนวน 1 งาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 30/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเก็บรวบรวมข้อมูลและบันทึกงานคุณภาพ(นักวิชาการสาธารณสุข) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 30/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือคนไข้(พนักงานช่วยเหลือคนไข้) จำนวน 22 เวร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 30/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานสารบรรณ(เจ้าพนักงานธุรการ) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 19 วัน 30/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเคลื่อนย้ายผู้รับบริการ(พนักงานเปล) จำนวน 24 เวร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 30/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานพัสดุ(เจ้าพนักงานพัสดุ) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 จำนวน 1 งาน 30/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลภูมิทัศน์ภายในโรงพยาบาล(พนักงานเกษตรพื้นฐาน) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 1 งาน 30/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลพานทอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 1 งาน 30/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสมัครสมาชิกโครงการทดสอบความชำนาญการตรวจวินิจฉัยไข้เลือดออก ประจำปี 2562 25/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงป้ายการรับรองมาตรฐาน ISO จำนวน 1 งาน 25/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภท รองเท้า จำนวน 20 คู่ 25/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งอาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น 25/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง จำนวน 100 ชุด 25/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภท ถุงขยะ จำนวน 4 รายการ 24/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 24/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภทชุดกาวด์พลาสติกกันน้ำ จำนวน 1,800 ชิ้น 24/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนยางรถยนต์ ทะเบียน ขอ 1283 ชลบุรี จำนวน 1 งาน 24/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภท รถเข็นของ 4 ล้อ จำนวน 1 คัน 22/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภท กระติกน้ำ จำนวน 4 ใบ 22/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงพื้นบริเวณทางเข้าออกหอพักเจ้าหน้าที่ 22/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมโครงสร้าง จำนวน 14 รายการ 22/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภท ใบสั่งยาผู้ป่วยนอก ขนาด 8x6 นิ้ว จำนวน 80,000 ใบ 22/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมงานทั่วไป จำนวน 7 รายการ 22/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องโทรสาร ยี่ห้อ พานาโซนิค รุ่น KX-FL422 10/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ ประเภทแบตเตอรี่รถยนต์ 10/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประกอบปรุงอาหาร จำนวน 1 งาน ประจำเดือน มกราคม 2562 10/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า ประเภท หลอดไฟ จำนวน 3 รายการ 10/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภท หมึกพิมพ์ จำนวน 5 รายการ 10/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภท ผ้าก๊อส ขนาด 3x4 นิ้ว 8 ชั้น 10 ชิ้น จำนวน 1000 ซอง 10/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลมดูดอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ตัว 09/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภท หมอนใยมะพร้าวหุ้มหนังเทียม จำนวน 12 ใบ 09/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภทสายวัดปริมาณออกซิเจนในเลือด จำนวน 2 เส้น 09/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประเภท ฉากกั้นรังสีเอกซเรย์ จำนวน 1 ชุด 09/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 09/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบ้านพักเจ้าหน้าที่ หลังที่ 35 และหลังที่ 8/3 จำนวน 1 งาน 09/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมอุปกรณ์ทำฟัน(หัวกรอ) จำนวน 14 รายการ 09/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภท กระดาษความร้อน(บัตรคิว) ขนาด 57 มม.x200 ม. จำนวน 90 ม้วน 08/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ 08/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ 08/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภท กระดาษชำระ จำนวน 2 รายการ 08/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภท กระดาษบันทึกอัตราการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ จำนวน 60 พับ 08/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำฉากกั้นห้อง จำนวน 1 งาน 07/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภท อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ 07/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ประเภทสำลี จำนวน 2 รายการ 03/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ 03/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาด 565 ลิตร 03/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร 03/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ 03/01/2562
.. ..

กลับหน้าแรก <<< คลิกที่นี่ >>>

 

มูลค่า 500,000 บาทขึ้นไป
เรื่อง วันที่ประกาศ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า โรงพยาบาลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 งาน 08/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถพยาบาล(รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องกระตุกหัวใจ (ครั้งที่ 2) 23/12/2562
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถพยาบาล(รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องกระตุกหัวใจ (ครั้งที่ 2) 26/11/2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า โรงพยาบาลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 4 หมวด 217 รายการ 15/11/2562
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถพยาบาล(รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องกระตุกหัวใจ (ครั้งที่ 2) 13/11/2562
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการ จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า โรงพยาบาลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 05/11/62
ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 4 หมวด 217 รายการ 28/10/2562
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการ จัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 4 หมวด 217 รายการ 17/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการรักษาความปลอดภัย ณ โรงพยาบาลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ระยะเวลา 12 เดือน 25/09/2562
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 4 หมวด 217 รายการ 19/09/2562
ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 4 หมวด 217 รายการ 04/09/2562
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการ จ้างบริการรักษาความปลอดภัย ณ โรงพยาบาลพานทอง 30/08/2562
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการ จัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 4 หมวด 217 รายการ 26/08/2562
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 4 หมวด 16/08/2562
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างบริการรักษาความปลอดภัย ณ โรงพยาบาลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 16/08/2562
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถพยาบาล(รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องกระตุกหัวใจ จำนวน 1 คัน 01/08/2562
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า โรงพยาบาลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 งาน 25/07/2562
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถพยาบาล(รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องกระตุกหัวใจ จำนวน 1 คัน 19/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการ เครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติงานธนาคารเลือด(Automates immunohematology testing) จำนวน 1 เครื่อง 10/07/2562
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการ ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถพยาบาล(รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องกระตุกหัวใจ 10/07/2562
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถพยาบาล(รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องกระตุกหัวใจ 09/07/2562
ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างช่องลิฟต์ผู้ป่วย 3 ชั้น ประกอบของอาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น โรงพยาบาลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20/06/2562
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการ ก่อสร้างช่องลิฟต์ผู้ป่วย 3 ชั้น ประกอบอาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น 28/05/2562
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการก่อสร้างช่องลิฟท์ผู้ป่วย 3 ชั้น ประกอบของอาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น โรงพยาบาลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 26/03/2562
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติธนาคารเลือด(Automates immunohematology testing) จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2562 26/03/2562
.. ..

กลับหน้าแรก <<< คลิกที่นี่ >>>

Last Updated ( Tuesday, 14 January 2020 03:27 )
 
VALID CSS   |   VALID XHTML