มูลค่าไม่เกิน 500,000 บาท
เรื่อง วันที่ประกาศ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ Influenza A/B (Capilia Flu Neo 20 Test/Set) จำนวน 8 Set 18/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทแถบตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว จำนวน 15,000 เทสต์ 18/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสไข้เลือดออก จำนวน 2 รายการ 18/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ 18/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทน้ำยาตรวจวัดปัจจัยการแข็งตัวของเลือด จำนวน 5 รายการ 18/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดน้ำยาตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count) 21/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดน้ำยา/อุปกรณ์สำหรับตรวจนับแยกตะกอนปัสสาวะทั่วไป และแถบตรวจวิเคราะห์สารเคมีในปัสสาวะ Urine Strip 9 แถบ 21/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ 13/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 13/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทหลอดทดลอง 13/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 จำนวน 1 เดือน 28/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าบำรุงโลหิตและส่วนประกอบโลหิต และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 28/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 จำนวน 1 เดือน 28/10/2562
ยกเลิกประกาศ โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 17/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาตรวจระดับสารภูมิคุ้มกันในเลือด จำนวน 7 รายการ 17/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาตรวจระดับเกลือแร่ในเลือด จำนวน 7 รายการ 17/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาตรวจวัดระดับสารเคมีในเลือด จำนวน 15 รายการ 17/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 10/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทแถบตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด 10/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าบำรุงโลหิตและส่วนประกอบโลหิต และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ประจำเดือน ตุลาคม 2562 27/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือน ตุลาคม 2562 จำนวน 1 เดือน 27/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือน ตุลาคม 2562 จำนวน 1 เดือน 27/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทแถบทดสอบน้ำตาลในเลือดพร้อมเข็ม จำนวน 2,100 ชุด 27/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทชุดทดสอบหาการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีแบบรวดเร็ว. 16/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทน้ำยาตรวจปัสสาวะด้วยเครื่องอัตโนมัติ จำนวน 2 รายการ 04/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทน้ำยาตรวจปัสสาวะด้วยเครื่องอัตโนมัติ จำนวน 2 รายการ 04/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทชุดทดสอบทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 1 รายการ 04/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทหลอดทดลอง จำนวน 3 รายการ 04/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ 04/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ประจำเดือนกันยายน 2562 03/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าบำรุงโลหิต ส่วนประกอบโลหิตและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ประจำเดือนกันยายน 2562 29/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทน้ำยาตรวจวัดความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด(CBC) จำนวน 6 รายการ 14/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทน้ำยาตรวจวัดระดับสารเคมีในเลือด จำนวน 7 รายการ 14/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทน้ำยาตรวจวัดระดับน้ำตาลสะสมเฉลี่ย(HbA1C) จำนวน 3 รายการ 14/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทแถบตรวจไมโครอัลบูมิน(Microalbumin) 14/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทแถบทดสอบน้ำตาลในเลือด 01/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทน้ำยาตรวจหาสารเคมีในปัสสาวะและตะกอนปัสสาวะ จำนวน 3 รายการ 01/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ 01/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทชุดตรวจการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ ชนิดตรวจหาแอนติเจน 01/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 01/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทหลอดทดลอง จำนวน 2 รายการ 01/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 01/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือนสิงหาคม 2562 31/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าบำรุงโลหิตและส่วนประกอบโลหิต และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ประจำเดือน สิงหาคม 2562 31/07/2562
ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 26/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทวัสดุสำหรับเก็บสิ่งตรวจ จำนวน 4 รายการ 25/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 24/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 จำนวน 1 เดือน 28/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 28/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือน สิงหาคม 2562 28/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าบำรุงโลหิตและส่วนประกอบโลหิต และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 28/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทน้ำยาตรวจวัดปัจจัยการแข็งตัวของเลือด จำนวน 4 รายการ 28/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ ทางด้านงานภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 3 รายการ 28/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสไข้เลือดออก ชนิดตรวจหาแอนติบอดี้ชนิด IgG/IgM และการตรวจหาแอนติเจนชนิด NS1Ag 28/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทน้ำยาตรวจวิเคราะห์งานธนาคารเลือด จำนวน 1 รายการ 28/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทน้ำยาตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่องตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะอัตโนมัติ จำนวน 3 รายการ 28/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทรีเอเจนต์สำหรับเครื่องตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะอัตโนมัติ จำนวน 2 รายการ 05/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทหลอดทดลองเก็บเลือดพลาสติกปลอดเชื้อชนิดสูญญากาศ จำนวน 3 รายการ 05/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทชุดตรวจการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ 05/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ งานธนาคารเลือด จำนวน 3 รายการ 05/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทแถบตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว จำนวน 10,000 เทสต์ 05/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือนมิถุนายน 2562 30/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือน มิถุนายน 2562 30/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าบำรุงโลหิต ส่วนประกอบโลหิต และผลิตภัณฑ์ต่างๆ 30/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรีเอเจนต์สำหรับเครื่องวิเคราะห์ปัจจัยการแข็งตัวของเลือด จำนวน 3 รายการ 02/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ระดับน้ำตาลสะสมเฉลี่ย (HbA1c) จำนวน 2 รายการ 02/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ 02/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 02/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 30/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าบำรุงโลหิตและส่วนประกอบโลหิต และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 30/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทน้ำยาตรวจปัสสาวะทั่วไปด้วยเครื่องอัตโนมัติ จำนวน 2 รายการ 18/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือนเมษายน 2562 29/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าบำรุงโลหิตและส่วนประกอบโลหิต ปละผลิตภัณฑ์ต่างๆ ประจำเดือน เมษายน 2562 29/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ 29/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์งานธนาคารเลือด จำนวน 2 รายการ 29/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทน้ำยาตรวจปัสสาวะด้วยเครื่องอัตโนมัติ จำนวน 3 รายการ 29/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ 29/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทน้ำยาตรวจวิเคราะห์ระดับน้ำตาลสะสมเฉลี่ย HbA1c จำนวน 1 รายการ 07/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทน้ำยาตรวจวิเคราะห์ระดับน้ำตาลสะสมเฉลี่ย HbA1c จำนวน 1 รายการ 07/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทหลอดทดลองเก็บเลือดพลาสติกปลอดเชื้อ ชนิดสูญญากาศ จำนวน 4 รายการ 06/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทชุดแถบตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด 06/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทหลอดทดลองเก็บเลือดพลาสติกปลอดเชื้อ ชนิดสูญญากาศ จำนวน 4 รายการ 06/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทชุดแถบตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด 06/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ 04/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทแถบทดสอบไมโครอัลบูมินและอะครีตินินในปัสสาวะกึ่งเชิงปริมาณ 04/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทชุดทดสอบทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 1 รายการ 04/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ 04/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทแถบทดสอบไมโครอัลบูมินและอะครีตินินในปัสสาวะกึ่งเชิงปริมาณ 04/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทชุดทดสอบทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 1 รายการ 04/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือนมีนาคม 2562 27/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าบำรุงโลหิต ส่วนประกอบโลหิต และผลิตภัณฑ์ต่างๆ 27/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทหลอดเก็บสิ่งส่งตรวจ จำนวน 2 รายการ 04/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆทางด้านจุลชีววิทยา จำนวน 4 รายการ 04/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทชุดทดสอบทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 1 รายการ 04/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 04/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 30/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 30/01/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าบำรุงโลหิต ส่วนประกอบโลหิตและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 30/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 30/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าบำรุงโลหิต ส่วนประกอบโลหิตและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 30/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทน้ำยาควบคุมคุณภาพ จำนวน 2 รายการ 07/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ หรือชุดอุปกรณ์ทดสอบสารเคมี(41.11.61.04)-Ketone test strip 10 S จำนวน 15 กล่อง 07/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ 07/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ 07/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทน้ำยาตรวจวิเคราะห์ระดับน้ำตาลสะสมเฉลี่ย จำนวน 1 รายการ 07/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทน้ำยาตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการแข็งตัวของเลือด จำนวน 7 รายการ 07/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจ MRI และ CT scan 02/01/2562
.. ..

กลับหน้าแรก <<< คลิกที่นี่ >>>

 

 

มูลค่า 500,000 บาทขึ้นไป
เรื่อง วันที่ประกาศ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ หาระดับเกลือแร่ในเลือด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 28/10/2562
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ หาระดับสารภูมิคุ้มกันในเลือด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 28/10/2562
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ หาสารเคมีในเลือด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 28/10/2562
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ สำหรับตรวจปัสสาวะทั่วไป(Urine Analysis) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 28/10/2562
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ หาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด(Complete Blood Count) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 28/10/2562
.. ..

กลับหน้าแรก <<< คลิกที่นี่ >>>

Last Updated ( Monday, 13 January 2020 08:35 )
 
VALID CSS   |   VALID XHTML