รายงานและสถิติ

ผู้อำนวยการ รพ.พานทอง

นพ.วิศิษฎ์ ผลสวัสดิ์

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

มูลค่าไม่เกิน 500,000 บาท
เรื่อง วันที่ประกาศ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ 23/01/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติสำหรับตรวจหาระดับน้ำตาลสะสมเฉลี่ย(HbA1C) พร้อมน้ำยา จำนวน 3,000 test22 มิ.ย. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เจวายซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 181,800 บาท16 พ.ค. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 71,215 บาท10 พ.ค. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภท Counting Chamber จำนวน 1 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เค.ยู.พี.กรุ๊ป จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 3,300 บาท10 พ.ค. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทชุดตรวจหาไข้เลือดออก จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ซีเมดิค จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 90,000 บาท10 พ.ค. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทชุดตรวจโควิด WoNDFO 2019-nCoV Antigen จำนวน 500 test โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เฟิร์มเมอร์ จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท10 พ.ค. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บ.สตาร์เมดดิคัลไลน์ จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 5,300 บาท7 เม.ย. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภท VIROTROL Syphilis LR-A single Level 1*4 ml จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บ.เฟิร์มเมอร์ จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 6,500 บาท7 เม.ย. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โปร ไซเอนติฟิค จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 31,340 บาท7 เม.ย. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภททดสอบน้ำตาลในเลือด จำนวน 150 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 96,300 บาท7 เม.ย. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทหลอดทดลอง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดัคส์ จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 38,020 บาท7 เม.ย. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทน้ำยาตรวจวัดปัจจัยการแข็งตัวของเลือด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เมด-วัน จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 37,450 บาท7 เม.ย. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทชุดตรวจไข้เลือดออก จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ซี เมติค จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 55,000 บาท7 เม.ย. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือนเมษายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 เดือน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อาร์ไอเอ แลบบอราทอรี่ จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท30 มี.ค. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือนเมษายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 เดือน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 51,000 บาท30 มี.ค. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าบำรุงโลหิต และส่วนประกอบของโลหิต ประจำเดือนเมษายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 เดือน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ สภากาชาดไทย เป็นเงินทั้งสิ้น 37,440 บาท30 มี.ค. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์งานธนาคารโลหิต ประจำเดือนเมษายน 2566 จำนวน 1 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เป็นเงินทั้งสิ้น 2,340 บาท30 มี.ค. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทน้ำยางานธนาคารเลือด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 51,600 บาท21 มี.ค. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทน้ำยาตรวจวัดปัจจัยการแข็งตัวของเลือด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บ.เมด-วัน จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 67,120 บาท7 มี.ค. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บ.ซีเมดิค จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 61,000 บาท7 มี.ค. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทขวดเพาะเชื้อจากเลือด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บ.อินเตอร์ซอร์ส เมด จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 31,200 บาท7 มี.ค. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บ.โปรไซเอนติฟิค จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 10,300 บาท7 มี.ค. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทชุดตรวจ Anti-HIV (One Step HIV1/2) จำนวน 12 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บ.เฟิร์มเมอร์ จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 25,500 บาท7 มี.ค. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทชุดตรวจ Anti-HIV (Standard Q HIV 1/2Ab) จำนวน 100 Test โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บ.เอ็มพี เมดกรุ๊ป จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 8,500 บาท7 มี.ค. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือน มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อาร์ไอเอ แลบบอราทอรี่ จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 55,000 บาท28 ก.พ. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือน มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 60,000 บาท28 ก.พ. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าบำรุงโลหิตและส่วนประกอบโลหิต ประจำเดือนมีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ สภากาชาดไทย เป็นเงินทั้งสิ้น 49,920 บาท28 ก.พ. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์งานธนาคารโลหิต ประจำเดือน มีนาคม 2566 จำนวน 1 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เป็นเงินทั้งสิ้น 580 บาท 28 ก.พ. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บ.เจวายซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 80,000 บาท17 ก.พ. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทน้ำยาตรวจวัดปัจจัยการแข็งตัวของเลือด จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บ.เมด-วัน จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 46,010 บาท31 ม.ค. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทชุดตรวจ SARS-CoV-2/Flu A+B Combo Test Kit จำนวน 10 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เจวายซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 33,000 บาท31 ม.ค. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทชุดตรวจ BT FOB Device จำนวน 100 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บ.เจวายซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 42,500 บาท31 ม.ค. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 14,250 บาท31 ม.ค. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภท Hemoglobin Test strip (Veri Q) จำนวน 5 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 4,815 บาท31 ม.ค. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทสีย้อม Wright giemsa stain จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บ.ซัคเซส เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 8,000 บาท31 ม.ค. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทหลอดทดลอง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บ.กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 63,880 บาท31 ม.ค. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวทิยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บ.แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 19,150 บาท31 ม.ค. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บ. ซี เมดิค จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 45,000 บาท31 ม.ค. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าบำรุงโลหิตและส่วนประกอบโลหิต ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ สภากาชาดไทย เป็นเงินทั้งสิ้น 56,760 บาท31 ม.ค. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์งานธนาคารโลหิต ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 1 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เป็นเงินทั้งสิ้น 1,660 บาท31 ม.ค. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บ.เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 60,000 บาท31 ม.ค. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บ.อาร์ไอเอ แลบบอราทอรี่ จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 47,000 บาท31 ม.ค. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บ.โปร ไซเอนติฟิค จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 18,350 บาท10 ม.ค. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บ.ซีเมดิค จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 67,000 บาท10 ม.ค. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทขวดเพาะเชื้อจากเลือด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บ.อินเตอร์ซอร์ส เมด จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 83,200 บาท10 ม.ค. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทชุดตรวจ Anti-HCV Device จำนวน 10 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บ.เจวายซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 6,250 บาท10 ม.ค. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทแถบทดสอบน้ำตาลในเลือด จำนวน 150 Box โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 96,300 บาท10 ม.ค. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทหลอดทดลอง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บ.กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 19,260 บาท10 ม.ค. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าบำรุงโลหิต และ ส่วนประกอบโลหิต ประจำเดือนมกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ สภากาชาดไทย เป็นเงินทั้งสิ้น 54,080 บาท27 ธ.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์งานธนาคารโลหิต ประจำเดือนมกราคม 2566 จำนวน 1 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เป็นเงินทั้งสิ้น 580 บาท27 ธ.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือนมกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บ.อาร์ไอเอ แลบบอราทอรี่ จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 90,000 บาท27 ธ.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการประจำเดือนมกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บ.เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 90,000 บาท27 ธ.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 99,495 บาท9 ธ.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บ.ซี เมติค จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 70,000 บาท9 ธ.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทชุดตรวจโควิด WONFO 2019-nCoV Antigen (20 test/box) จำนวน 2,500 test โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บ.เฟิร์มเมอร์ จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท9 ธ.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภท น้ำยาควบคุมคุณภาพ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บ.เมดิทอป จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 28,997 บาท9 ธ.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทแถบทดสอบไมโครอัลบูมิล จำนวน 60 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บ.วายดี ไดซ์นอสติคส์ เป็นเงินทั้งสิ้น 87,000 บาท9 ธ.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าบำรุงโลหิตและส่วนประกอบโลหิต ประจำเดือนธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ สภากาชาดไทย เป็นเงินทั้งสิ้น 66,040 บาท29 พ.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือนธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บ.เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 54,000 บาท29 พ.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือนธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บ. อาร์ไอเอ แลบบอราทอรี่ จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 55,000 บาท29 พ.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในงานธนาคารโลหิต ประจำเดือนธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ สภากาชาดไทย เป็นเงินทั้งสิ้น 2,180 บาท29 พ.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทแถบตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว จำนวน 15,000 เทสต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 96,300 บาท 10 พ.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทแถบตรวจวัดระดับแลคเตทในเลือด จำนวน 40 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 85,600 บาท3 พ.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทน้ำยาตรวจวิเคราะห์งานธนาคารเลือด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 24,400 บาท3 พ.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บ.เจวายซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 38,400 บาท 3 พ.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทหลอดทดลอง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บ. กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 53,300 บาท3 พ.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บ. ซี เมดิค จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 68,600 บาท3 พ.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บ. โปร ไซเอนติฟิค จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 26,550 บาท3 พ.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภท น้ำยาตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการแข็งตัวของเลือด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บ.เมด-วัน จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 33,170 บาท3 พ.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทขวดเพาะเชื้อจากเลือด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บ. อินเตอร์ซอร์ส เมด จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 83,200 บาท3 พ.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บ.เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 52,000 บาท31 ต.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บ.อาร์ไอเอ แลบบอราทอรี่ จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 60,000 บาท31 ต.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในงานธนาคารโลหต ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ สภากาชาดไทย เป็นเงินทั้งสิ้น 1,420 บาท31 ต.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าบำรุงโลหิตและส่วนประกอบโลหิตประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ สภากาชาดไทย เป็นเงินทั้งสิ้น 51,760 บาท31 ต.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทชุดตรวจทางด้านภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บ. โปรไซเอนติฟิค จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 28,400 บาท21 ต.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทชุดตรวจ SARS-CoV-2/Influenza A+B/RSV Antigen Combo Rapid Test จำนวน 5 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บ.ซี เมดิค จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 35,000 บาท21 ต.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทชุดตรวจแอนติเจนของเชื้อไข้หวัดใหญ่ A/B และไวรัส respiratory syncytial virus (RSV) Humasis FLU/RSV combo Test จำนวน 5 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บ. เค.ยู.พี.กรุ๊ป จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท6 ต.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทชุดตรวจโควิด WONFO 2019-nCoV Antigen จำนวน 2,000 test โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บ.เฟิร์มเมอร์ จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 84,000 บาท6 ต.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทหลอดทดลอง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บ.กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 33,630 บาท6 ต.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทชุดตรวจทางด้านภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บ.เอส อาร์ เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 43,500 บาท6 ต.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บ.เจวายซี คอร์ปอเรชั่นจำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 25,350 บาท6 ต.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทขวดเพาะเชื้อจากเลือด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บ.อินเตอร์ซอร์ส เมด จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 62,400 บาท6 ต.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือน ต.ค.65 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บ. อาร์ไอเอ แลบบอราทอรี่ จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 54,000 บาท29 ก.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือน ต.ค. 65 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บ. เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 37,000 บาท29 ก.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าบำรุงโลหิตและส่วนประกอบโลหิต ประจำเดือน ต.ค. 65 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ สภากาชาดไทย เป็นเงินทั้งสิ้น 46,920 บาท29 ก.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทน้ำยาและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในงานธนาคารโลหิตประจำเดือน ต.ค.65 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ สภากาชาดไทย เป็นเงินทั้งสิ้น 360 บาท29 ก.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเพาะเชื้อแบคทีเรีย ประจำเดือนกันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บ.เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 61,000 บาท30 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ซีทีสแกน (CT scan) ประจำเดือนกันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บ.เฮลธ์แคร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 45,000 บาท30 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการในการตรวจหาการติดเชื้อโคโรนาไวรัส ด้วยวิธี RT-PCR ประจำเดือนกันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บ.แล็บเฮ้าส์ จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 3,395 บาท30 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าบำรุงโลหิตและส่วนประกอบโลหิต ประจำเดือนกันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ สภากาชาดไทย เป็นเงินทั้งสิ้น 58,000 บาท30 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในงานธนาคารโลหิต ประจำเดือนกันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ สภากาชาดไทย เป็นเงินทั้งสิ้น 360 บาท30 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือนกันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บ.อาร์ไอเอ แลบบอราทอรี่ จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 47,000 บาท30 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ 06/05/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ 17/02/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 08/09/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภท ชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ชนิดตรวจหาแอนติเจน(COVID-19 Ag Test Kit) จำนวน 1,162 test 01/09/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 09/08/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 09/08/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เดือนกรกฎาคม 2564 30/06/2564
.. ..

กลับหน้าแรก <<< คลิกที่นี่ >>>

 

 

มูลค่า 500,000 บาทขึ้นไป
เรื่อง วันที่ประกาศ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติหาสารเคมีและสารภูมิคุ้มกันในเลือด พร้อมน้ำยา จำนวน 31 รายการ 12/10/2566
ประกวดราคา เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติหาสารเคมีและสารภูมิคุ้มกันในเลือด พร้อมน้ำยา จำนวน 31 รายการ 18/09/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติสำหรับตรวจปัสสาวะทั่วไป(Urine Analysis) พร้อมน้ำยา 18/08/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด(Complete Blood Count) พร้อมน้ำยา 18/08/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติสำหรับตรวจหาระดับน้ำตาลสะสมเฉลี่ย(HbA1C) พร้อมน้ำยา 18/08/2566
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติหาสารเคมีและสารภูมิคุ้มกันในเลือด พร้อมน้ำยา จำนวน 31 รายการ 16/06/2566
ประกวดราคา เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด(Complete Blood Count) พร้อมน้ำยา จำนวน 36,000 test 26/07/2566
ประกวดราคา เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติสำหรับตรวจหาระดับน้ำตาลสะสมเฉลี่ย(HbA1C) พร้อมน้ำยา จำนวน 8,000 test 26/07/2566
ประกวดราคา เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติสำหรับตรวจปัสสาวะทั่วไป(Urine Analysis) พร้อมน้ำยา จำนวน 15,000 test 26/07/2566
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด(Complete Blood Count) พร้อมน้ำยา จำนวน 36,000 test 16/06/2566
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติสำหรับตรวจหาระดับน้ำตาลสะสมเฉลี่ย(HbA1C) พร้อมน้ำยา จำนวน 8,000 test 16/06/2566
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติสำหรับตรวจปัสสาวะทั่วไป(Urine Analysis) พร้อมน้ำยา จำนวน 15,000 test 16/06/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติหาสารเคมีและสารภูมิคุ้มกันในเลือด พร้อมน้ำยา จำนวน 30 รายการ 31/08/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติสำหรับตรวจหาระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสม (HbA1C) พร้อมน้ำยา 04/08/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติสำหรับตรวจปัสสาวะทั่วไป (Urine Analysis) พร้อมน้ำยา 04/08/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count) พร้อมน้ำยา 04/08/2565
.. ..

กลับหน้าแรก <<< คลิกที่นี่ >>>

Last Updated ( Wednesday, 13 March 2024 03:45 )
 
VALID CSS   |   VALID XHTML