รายงานและสถิติ

ผู้อำนวยการ รพ.พานทอง

นพ.วิศิษฎ์ ผลสวัสดิ์

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

 

วิสัยทัศน์
โรงพยาบาลพานทองเป็นโรงพยาบาลชุมชนที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน

 

 

พันธกิจ
1. ให้บริการสุขภาพแบบองค์รวม โดยยึดผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลาง ตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. สร้างเสริมสุขภาพของประชาชนสู่การมีสุขภาพดี โดยบูรณาการทุกภาคส่วนและชุมชนมีส่วนร่วม
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดบรรยากาศสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และมีความสุข
4. บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล

 

 

ค่านิยม
มาตรฐานดี ทีมดี มีความปลอดภัย ใฝ่คุณธรรม (P-T-H-M)

 

 

วัฒนธรรมองค์กร/อัตลักษณ์
รับผิดชอบ สามัคคี มีน้ำใจ
 
VALID CSS   |   VALID XHTML