เข็มมุ่ง ปี 2562
DM : ลดอัตราการเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวาน
Sepsis : ลดอัตราการเสียชีวิตจากภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด
RTI : ลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร

 

 

สมรรถนะหลักขององค์กร
การดูแลแบบองค์รวม โดยการทำงานเชิงรุก ร่วมกับเครือข่ายในชุมชน
 
VALID CSS   |   VALID XHTML