รายงานและสถิติ

ผู้อำนวยการ รพ.พานทอง

นพ.วิศิษฎ์ ผลสวัสดิ์

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

นโยบาย
1. ขยายและยกระดับศักยภาพบริการ (SAP : Standard , Academy , Premium) จากระดับ S เป็น S+
2. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์โรงพยาบาลอัจฉริยะ (Smart Hospital)

 

 

เข็มมุ่ง
ยกระดับศักยภาพบริการ septic shock with multiple organ failure (สาขาอายุรกรรม)

 

 

ยุทธศาสตร์
1. ขยายและยกระดับศักยภาพบริการ (SAP : Standard , Academy , Premium) เพิ่มการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน โดยประสานความร่วมมือภาคีเครือข่าย
2. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพเชิงรุก เพื่อการเข้าถึงบริการทุกกลุ่มวัย โดยผู้เชี่ยวชาญ
3. พัฒนาคุณภาพการจัดการโรคและภัยสุขภาพ ในทุกกลุ่มวัย
4. สร้างเสริมบรรยากาศสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และมีความสุข
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร "แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลพานทอง ปี 2567" คลิกที่นี

 
VALID CSS   |   VALID XHTML