รายงานและสถิติ

ผู้อำนวยการ รพ.พานทอง

นพ.วิศิษฎ์ ผลสวัสดิ์

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

เข็มมุ่ง
1. ผู้ป่วย Stroke สามารถเข้าถึงบริการรักษาได้ทันเวลา
2. ค้นหาความเสี่ยงเชิงรุก

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การจัดระบบบริการสุขภาพระดับอำเภอแบบองค์รวม มีคุณภาพ มีมาตรฐานและได้รับการยอมรับจากชุมชน
2. การเสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้กับชุมชนและภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ
3. สร้างเสริมบรรยากาศสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และมีความสุข
4. การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ภายใต้ธรรมาภิบาล

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร "แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลพานทอง ปี 2564-2566" คลิกที่นี

 
VALID CSS   |   VALID XHTML