โครงสร้างหน่วยงานโรงพยาบาลพานทอง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพานทอง

กลุ่มงานการแพทย์

กลุ่มงานทันตกรรม

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

กลุ่มภารกิจด้านงานการพยาบาล

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

กลุ่มงานรังสีวิทยา

กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

 
VALID CSS   |   VALID XHTML