รายงานและสถิติ

ผู้อำนวยการ รพ.พานทอง

นพ.วิศิษฎ์ ผลสวัสดิ์

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

คณะผู้บริหารโรงพยาบาลพานทอง

นายแพทย์วิศิษฎ์ ผลสวัสดิ์

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม) โรงพยาบาลพนัสนิคม รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพานทอง ปฏิบัติหน้าที่

นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน สาขาระบาดวิทยา)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

เบอร์โทรศัพ์ติดต่อ : 0 3893 2503

นายแพทย์เจษฎา พานทอง

นายแพทย์ชำนาญการ

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพานทอง

เบอร์โทรศัพ์ติดต่อ : 0 3893 2527

นางสาวพัชรี หมื่นกล้าหาญ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล

เบอร์โทรศัพ์ติดต่อ : 0 3893 2567

นายปัฐม์ กวีวัชรวรรณ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

เบอร์โทรศัพ์ติดต่อ : 0 3893 2505

 
VALID CSS   |   VALID XHTML