คณะผู้บริหารโรงพยาบาลพานทอง

นายแพทย์ปิยะวิทย์ หมดมลทิน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพานทอง

นางสุพรรณี บุษมาโร

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพานทอง

นายแพทย์สมยศ รักษาศีล

หัวหน้างานองค์กรแพทย์

นางราณี หงษ์สถิตย์

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

น.ส.โสภา ทิวาวัลย์

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ

 
VALID CSS   |   VALID XHTML