รายงานและสถิติ

ผู้อำนวยการ รพ.พานทอง

นพ.วิศิษฎ์ ผลสวัสดิ์

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

กฎหมาย/ระเบียบ ที่เกี่ยวของ

ลำดับ

ลิ้งค์ดาวน์โหลดเอกสาร

วันที่อัพโหลด

1

พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2 พ.ศ. 2558

01/04/2564

2

ระเบียบพนักงานกระทรวง ว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556

01/04/2564

3

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

01/04/2564

4

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขพ.ศ.2562

01/04/2564

5

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ พ.ศ. 2561

01/04/2564

6

พรบ.วินัยการเงินการคลัง พ.ศ. 2561

01/04/2564

7

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553

01/04/2564

8

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555

01/04/2564

9.1

ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2544(ฉ2)

01/04/2564

9.2

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับก.สาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดก.สาธารณสุขพ.ศ.2544 (ฉ11) พ.ศ.2559 และ (ฉ12)พ.ศ.2559

01/04/2564

9.3

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข(ฉบับ5) พ.ศ.2552

01/04/2564

10

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การจ่ายเงินบำรุง เพื่อการปฏิบัติราชการของหน่วยบริการอื่น พ.ศ.2544

01/04/2564

11

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 แก้ไขเพิ่มเติม ฉ2 พ.ศ.2530 ,ฉ3 พ.ศ.2535 ,ฉ4 พ.ศ.2538 ,ฉ5 พ.ศ.2541

01/04/2564

12

ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการเข้าพักอาศัยในบ้านพักของโรงพยาบาล พ.ศ.2528

01/04/2564

13

พรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554

01/04/2564

14

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561

01/04/2564

15

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปี 2560

01/04/2564

16

มาตรฐานการสุขาภิบาลและความปลอดภัยในโรงพยาบาล

01/04/2564

17

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535

01/04/2564

18

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุงเพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวหรือลูกจ้างรายคาบของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2545

01/04/2564

19

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555

01/04/2564

20

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยสารบรรณ พ.ศ. 2526 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548

01/04/2564

21

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

01/04/2564

22

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550

01/04/2564

23

ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทน หรือค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พักของแพทย์และเจ้าพนักงานผู้ได้ทำการชันสูตรพลิกศพตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 150 พ.ศ.2561

01/04/2564

24

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562

01/04/2564

25

คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564

01/04/2564

26

ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

01/04/2564

Last Updated ( Monday, 14 June 2021 03:41 )
 
VALID CSS   |   VALID XHTML