รายงานและสถิติ

ผู้อำนวยการ รพ.พานทอง

นพ.วิศิษฎ์ ผลสวัสดิ์

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

การใช้งานฟอนต์ TH SarabunPSK

ครม.เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยดำเนินการติดตั้งฟอนต์สารบรรณและฟอนต์อื่นๆทั้งหมดจำนวน 13 ฟอนต์ ของสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สอซช.) หรือ “Software Industry Promotion Agency” เรียกโดยย่อว่า “SIPA” และกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มเข้าไปในระบบปฏิบัติการ Thai OS (Thai Operating System) และใช้ฟอนท์ดังกล่าวแทนฟอนต์เดิมตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ

แหล่งที่มา : http://www.sipa.or.th/

Last Updated ( Monday, 30 May 2011 02:05 )
 
VALID CSS   |   VALID XHTML