รายงานและสถิติ

ผู้อำนวยการ รพ.พานทอง

นพ.วิศิษฎ์ ผลสวัสดิ์

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

คู่มือการใช้สารเคมีประจำหน่วยงาน
นโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านวิศวกรรมความปลอดภัย
1. คู่มือการใช้สารเคมี58 หน่วยงาน...ชุมชน
2. คู่มือการใช้สารเคมี58 หน่วยงาน...งานจ่ายกลาง
3. คู่มือการใช้สารเคมี58 หน่วยงาน...ชันสูตร
4. คู่มือการใช้สารเคมี58 หน่วยงาน...ทันตกรรม
5. คู่มือการใช้สารเคมี58 หน่วยงาน...ผู้ป่วยใน
6. คู่มือการใช้สารเคมี58 หน่วยงาน...ห้องคลอด
7. คู่มือการใช้สารเคมี58 หน่วยงาน...อุบัติเหตุุและฉุกเฉิน
8. คู่มือการใช้สารเคมี58 หน่วยงาน...ผู้ป่วยนอก
9. คู่มือการใช้สารเคมี58 หน่วยงาน...ตึกพิเศษ1
10. คู่มือการใช้สารเคมี58 หน่วยงาน...ซ่อมบำรุง
11. คู่มือการใช้สารเคมี58 หน่วยงาน...สิ่งแวดล้อม
12. คู่มือการใช้สารเคมี58 หน่วยงาน...แม่บ้าน
13. คู่มือการใช้สารเคมี58 หน่วยงาน...ซักฟอก
14. คู่มือการใช้สารเคมี58 หน่วยงาน...โภชนศาสตร์
15. คู่มือการใช้สารเคมี58 หน่วยงาน...ผ่าตัด
16 คู่มือการใช้สารเคมี58 หน่วยงาน...เอ็กซเรย์
 
VALID CSS   |   VALID XHTML