รายงานและสถิติ

ผู้อำนวยการ รพ.พานทอง

นพ.วิศิษฎ์ ผลสวัสดิ์

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ITA 2562 โรงพยาบาลพานทอง
EB 1 : หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี(ที่ผ่านมา)
ข้อ 1. รายงานการวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2561
EB 2 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อ 1. คำสั่ง ข้อสั่งการ เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ
ข้อ 2. ประกาศ มาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อ 3.3 ประกาศ มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
EB 3 : หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ข้อ 1. ..
EB 4 : หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
ข้อ 1.1 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลพานทอง ปีงบประมาณ 2562 (ชุดที่ 1)
ข้อ 1.2 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลพานทอง ปีงบประมาณ 2562 (ชุดที่ 2)
ข้อ 1.3 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลพานทอง ปีงบประมาณ 2562 (ชุดที่ 3)
ข้อ 1.4 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลพานทอง ปีงบประมาณ 2562 (ชุดที่ 4)
ข้อ 1.5 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลพานทอง ปีงบประมาณ 2562 (ชุดที่ 5)
ข้อ 1.6 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลพานทอง ปีงบประมาณ 2562 (ชุดที่ 6)
ข้อ 1.7 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลพานทอง ปีงบประมาณ 2562 (ชุดที่ 7)
EB 5 : หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานอย่างไร
ข้อ 2. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทางการแพทย์ด้วยเทคโนโลยี(Smart Hospital) โรงพยาบาลพานทอง ประจำปีงบประมาณ 2562
ข้อ 3. รายงานการประชุม/โครงการ กิจกรรมตามภารกิจหลัก
EB 6 : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่
ข้อ 1. ..
EB 7 : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่
ข้อ 1. ขออนุมัติดำเนินโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทางการแพทย์ด้วยเทคโนโลยี(Smart Hospital)
ข้อ 4. ภาพถ่ายคลินิกบริการ ที่เป็นหน่วยงานนำร่องในการดำเนินโครงการ
EB 8 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ข้อ 2. แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลพานทอง พ.ศ. 2562
ข้อ 3. กรอบขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลพานทอง
EB 9 : หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
ข้อ 1. ..
EB 10 : หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี
ข้อ 1. แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลพานทอง ปีงบประมาณ 2562
EB 11 : หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
ข้อ 1. สรุปงบประมาณและผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดฯ โรงพยาบาลพานทอง ปีงบประมาณ 2561
EB 12 : หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
ข้อ 1. สรุปงบประมาณและผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดฯ โรงพยาบาลพานทอง ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1
ข้อ 2. สรุปงบประมาณและผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดฯ โรงพยาบาลพานทอง ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 2
ข้อ 3. สรุปงบประมาณและผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดฯ โรงพยาบาลพานทอง ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 3
EB 13 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานฯ
ข้อ 1. มาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำกว่าเกณฑ์
EB 14 : หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรฯ
ข้อ 1. ..
EB 15 : หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
ข้อ 1. ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลพานทอง ไม่ทนต่อการทุจริต(Phanthong Zero Tolerance)
ข้อ 3. ภาพผู้เข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลพานทอง ไม่ทนต่อการทุจริต(Phanthong Zero Tolerance)
EB 16 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
ข้อ 2. ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลพานทอง
ข้อ 3. ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่อง การบริหารความเสี่ยง
ข้อ 4. วิธีปฏิบัติงาน เรื่อง ขั้นตอนการรายงานเหตุการณ์สำคัญที่ไม่พึงประสงค์ในโรงพยาบาล
EB 17 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
ข้อ 1. ประกาศโรงพยาบาลพานทอง เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน
EB 18 : หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
ข้อ 1. โครงการอบรมเจ้าหน้าที่ เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต ประจำปี 2562 โรงพยาบาลพานทอง
ข้อ 2. ภาพโครงการอบรมเจ้าหน้าที่ เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต ประจำปี 2562 โรงพยาบาลพานทอง
ข้อ 3. รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมเจ้าหน้าที่ เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต ประจำปี 2562 โรงพยาบาลพานทอง
EB 19 : หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ฯ
ข้อ 1. ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลพานทอง
EB 20 : หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
ข้อ 1. ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ โรงพยาบาลพานทอง ครั้งที่ 3/2562
ข้อ 3. รายงานผลการวิเคราะห์และการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ 2562
EB 21 : หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไกฯ
ข้อ 1. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ข้อ 2. ประกาศโรงพยาบาลพานทอง เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
EB 22 : หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานฯ
ข้อ 1. โครงการอบรมเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและปลูกฝังจิตพอเพียงต้านทุจริต ประจำปี 2562
ข้อ 2. รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอบรมเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและปลูกฝังจิตพอเพียงต้านทุจริต ประจำปี 2562
ข้อ 3. ภาพกิจกรรมการดำเนินงานตามโครงการอบรมเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและปลูกฝังจิตพอเพียงต้านทุจริต ประจำปี 2562
ข้อ 4. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการอบรมเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและปลูกฝังจิตพอเพียงต้านทุจริต ประจำปี 2562
EB 23 : หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 1. มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ข้อ 2. โครงการป้องกันทุจริตและการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่
EB 24 : หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 1. รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 2
EB 25 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฯ
ข้อ 1. PM-QMR-05 เรื่อง การตรวจสอบคุณภาพภายใน
ข้อ 2. แผนปฏิบัติการและกำหนดการตรวจสอบคุณภาพภายใน
ข้อ 3. รายงานการประชุมคณะทำงานตรวจติดตามคุณภาพภายใน
ข้อ 4. รายงานผลการกำกับติดตาม ตามแนวทางตรวจติดตามคุณภาพภายใน
EB 26 : หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอนฯ
ข้อ 1. ขั้นตอนงานและเวลาที่บริการของ งานทันตกรรม , งานกายภาพบำบัด , งานแพทย์แผนไทย , งานแพทย์แผนจีน โรงพยาบาลพานทอง

กลับหน้าแรก <<< คลิกที่นี่ >>>

Last Updated ( Thursday, 09 January 2020 01:34 )
 
VALID CSS   |   VALID XHTML