ITA 2563 โรงพยาบาลพานทอง
EB 1 : หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี(ที่ผ่านมา)
ข้อ 1. รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ข้อ 2. รายงานการวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ข้อ 3. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานฯ เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561
EB 2 : หน่วยงานมีการกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดําเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อ 1. คําสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
ข้อ 2. ประกาศโรงพยาบาลพานทอง เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อ 3.1 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง งบดำเนินการ ประจำปี 2563
ข้อ 3.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด
ข้อ 3.3 การป้องกันผู้มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
EB 3 : หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี
ข้อ 1. หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 (วงเงินมากกว่า 5000 บาท)
ข้อ 2. หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 (วงเงินสุงสุด)
EB 4 : หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
ข้อ 1. รายงานสรุปฝลการจัดหาพัสดุ สขร.1
ข้อ 2. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลพานทอง ปีงบประมาณ 2563
EB 11 : หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
ข้อ 1. สรุปงบประมาณและผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดฯ โรงพยาบาลพานทอง ปีงบประมาณ 2562

กลับหน้าแรก <<< คลิกที่นี่ >>>

Last Updated ( Thursday, 09 January 2020 01:53 )
 
VALID CSS   |   VALID XHTML