ITA 2563 โรงพยาบาลพานทอง
EB 1 : หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี(ที่ผ่านมา)
ข้อ 1. รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ข้อ 2. รายงานการวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ข้อ 3. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานฯ เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561
EB 2 : หน่วยงานมีการกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดําเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อ 1. คําสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
ข้อ 2. ประกาศโรงพยาบาลพานทอง เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อ 3.1 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง งบดำเนินการ ประจำปี 2563
ข้อ 3.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด
ข้อ 3.3 การป้องกันผู้มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
EB 3 : หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี
ข้อ 1. หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 (วงเงินมากกว่า 5000 บาท)
ข้อ 2. หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 (วงเงินสุงสุด)
EB 4 : หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
ข้อ 1. รายงานสรุปฝลการจัดหาพัสดุ สขร.1
ข้อ 2. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลพานทอง ปีงบประมาณ2563 ชุดที่1
ข้อ 2. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลพานทอง ปีงบประมาณ2563 ชุดที่2
ข้อ 2. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลพานทอง ปีงบประมาณ2563 ชุดที่3
ข้อ 2. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลพานทอง ปีงบประมาณ2563 ชุดที่4
EB 5 : หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
ข้อ 1. บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
ข้อ 2. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทางการแพทย์ด้วยเทคโนโลยี(Smart Hospital) โรงพยาบาลพานทอง ประจำปีงบประมาณ2562
ข้อ 3. รายงานการประชุม/โครงการ
EB 6 : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
ข้อ 1. บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
ข้อ 2. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทางการแพทย์ด้วยเทคโนโลยี(Smart Hospital) โรงพยาบาลพานทอง ประจำปีงบประมาณ2562
ข้อ 3. รายงานการประชุม/โครงการ กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมจัดทำแผนงาน/โครงการตามภารกิจหลัก
EB 7 : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
ข้อ 1. บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
ข้อ 2. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทางการแพทย์ด้วยเทคโนโลยี(Smart Hospital) โรงพยาบาลพานทอง ประจำปีงบประมาณ2562
ข้อ 3. รายงานการประชุม/โครงการ กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้ามาร่วมดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ของภารกิจหลักที่หน่วย เลือกจากการปประชุม
ข้อ 4. ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม
EB 8 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
EB 9 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลพานทอง
EB 10 : หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนปฏิบัติการประจำปี2563 โรงพยาบาลพานทอง
EB 11 : หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี(ที่ผ่านมา)
ข้อ 1. รายงานประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2562
EB 12 : หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
รายงานผลการกำกับติดตาม ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ2563 ไตรมาสที่1
EB 13 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงาน
EB 14 : หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับ การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ
รายงานผลการประเมินผลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี2562 รอบที่2
EB 15 : หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
การประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต โรงพยาบาลพานทอง
EB 16 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ2563 รอบที่6เดือนแรก
EB 17 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
รายงานผลสรุปการกำกับติดตาม ตามประกาศมาตรการการป้องกันรับสินบน รอบ6เดือนแรก
EB 18 : หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านทุจริตในหน่วยงาน
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ2563
EB 19 : หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงาน ให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่
ใบขอจัดตั้งกลุ่ม "ตาเหยี่ยว" โรงพยาบาลพานทอง จังหวัดชลบุรี
EB 20 : หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
รายงานผลการวิเคราะห์และการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ2562
EB 21 : หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
รายงานสรุปผล มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ2563
EB 22 : หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน ในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต่อต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานหรือไม่
รายงานผลการดำเนินงานแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และปลูกฝังจิตพอเพียงต้านทุจริต ประจำปี2563
EB 23 : หน่วยงานมีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน
แผนป้องกันการทุจริตและการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ปีงบประมาณ2563 และเผยแพร่ในเว็บไซต์
EB 24 : หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน
รายงานผลการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ2563 ไตรมาส 1-2
EB 25 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สรุปผลการตรวจติดตามคุณภาพภายในโรงพยาบาล ประจำปี2562
EB 26 : หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้
กระบวนการอำนวยความสะดวกในการบริการประชาชน

กลับหน้าแรก <<< คลิกที่นี่ >>>

Last Updated ( Wednesday, 18 March 2020 04:42 )
 
VALID CSS   |   VALID XHTML