รายงานและสถิติ

ผู้อำนวยการ รพ.พานทอง

นพ.วิศิษฎ์ ผลสวัสดิ์

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ITA 2563 โรงพยาบาลพานทอง
EB 1 : หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี(ที่ผ่านมา)
ข้อ 1. รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ข้อ 2. รายงานการวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ข้อ 3. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานฯ เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561
EB 2 : หน่วยงานมีการกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดําเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อ 1. คําสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
ข้อ 2. ประกาศโรงพยาบาลพานทอง เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อ 3.1 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง งบดำเนินการ ประจำปี 2563
ข้อ 3.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด
ข้อ 3.3 การป้องกันผู้มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
EB 3 : หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี
ข้อ 1. หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 (วงเงินมากกว่า 5000 บาท)
ข้อ 2. หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 (วงเงินสุงสุด)
EB 4 : หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
ข้อ 1. รายงานสรุปฝลการจัดหาพัสดุ สขร.1
ข้อ 2.1 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลพานทอง ปีงบประมาณ2563 ชุดที่1
ข้อ 2.2 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลพานทอง ปีงบประมาณ2563 ชุดที่2
ข้อ 2.3 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลพานทอง ปีงบประมาณ2563 ชุดที่3
ข้อ 2.4 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลพานทอง ปีงบประมาณ2563 ชุดที่4
ข้อ 2.5 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลพานทอง ปีงบประมาณ2563 ชุดที่5
ข้อ 2.6 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลพานทอง ปีงบประมาณ2563 ชุดที่6
ข้อ 2.7 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลพานทอง ปีงบประมาณ2563 ชุดที่7
EB 5 : หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
ข้อ 1. บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
ข้อ 2. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทางการแพทย์ด้วยเทคโนโลยี(Smart Hospital) โรงพยาบาลพานทอง ประจำปีงบประมาณ2562
ข้อ 3. รายงานการประชุม/โครงการ
EB 6 : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
ข้อ 1. บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
ข้อ 2. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทางการแพทย์ด้วยเทคโนโลยี(Smart Hospital) โรงพยาบาลพานทอง ประจำปีงบประมาณ2562
ข้อ 3. รายงานการประชุม/โครงการ กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมจัดทำแผนงาน/โครงการตามภารกิจหลัก
EB 7 : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
ข้อ 1. บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
ข้อ 2. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทางการแพทย์ด้วยเทคโนโลยี(Smart Hospital) โรงพยาบาลพานทอง ประจำปีงบประมาณ2562
ข้อ 3. รายงานการประชุม/โครงการ กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้ามาร่วมดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ของภารกิจหลักที่หน่วย เลือกจากการปประชุม
ข้อ 4. ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม
EB 8 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
EB 9 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลพานทอง
EB 10 : หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนปฏิบัติการประจำปี2563 โรงพยาบาลพานทอง
EB 11 : หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี(ที่ผ่านมา)
ข้อ 1. รายงานประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2562
EB 12 : หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
รายงานผลการกำกับติดตาม ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ2563 ไตรมาสที่1
รายงานผลการกำกับติดตาม ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ2563 ไตรมาสที่2
รายงานผลการกำกับติดตาม ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ2563 ไตรมาสที่3
EB 13 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงาน
EB 14 : หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับ การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ
14.1 รายงานผลการประเมินผลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี2562 รอบที่2
14.2 รายงานผลการประเมินผลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี2563 รอบที่1
EB 15 : หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
การประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต โรงพยาบาลพานทอง
EB 16 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ2563 รอบที่6เดือนแรก
EB 17 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
รายงานผลสรุปการกำกับติดตาม ตามประกาศมาตรการการป้องกันรับสินบน รอบ6เดือนแรก
EB 18 : หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านทุจริตในหน่วยงาน
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ2563
รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ2563
EB 19 : หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงาน ให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่
ใบขอจัดตั้งกลุ่ม "ตาเหยี่ยว" โรงพยาบาลพานทอง จังหวัดชลบุรี
EB 20 : หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
รายงานผลการวิเคราะห์และการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ2562
รายงานผลการวิเคราะห์และการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ2562(เพิ่มเติม)
EB 21 : หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
รายงานสรุปผล มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ2563
EB 22 : หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน ในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต่อต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานหรือไม่
รายงานผลการดำเนินงานแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และปลูกฝังจิตพอเพียงต้านทุจริต ประจำปี2563
EB 23 : หน่วยงานมีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน
แผนป้องกันการทุจริตและการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ปีงบประมาณ2563 และเผยแพร่ในเว็บไซต์
EB 24 : หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน
รายงานผลการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ2563 ไตรมาส 1-2
EB 25 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สรุปผลการตรวจติดตามคุณภาพภายในโรงพยาบาล ประจำปี2562
EB 26 : หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้
กระบวนการอำนวยความสะดวกในการบริการประชาชน

กลับหน้าแรก <<< คลิกที่นี่ >>>

Last Updated ( Thursday, 03 September 2020 06:22 )
 
VALID CSS   |   VALID XHTML